Sklic skupščine

2 Avg 2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 17. člena statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d., uprava družbe sklicuje 9. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v Ljubljani, na sedežu družbe na Koprski ulici 92, dne 01.09.2010 ob 15. uri.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled od 30.7.2010 dalje na sedežu družbe v Ljubljani, Koprska 92, vsak delavnik od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v pisni obliki in obrazloženi ter vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov DATALAB Tehnologije d.d., Koprska 92, 1000 Ljubljana, bodo objavljeni skladno z določilom Zakona o gospodarskih družbah, tako kakor ta oglas.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so kot lastniki delnic vpisani v klirinško depotni družbi na dan 28.08.2010 oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi pravni podlagi, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov iz prejšnjega odstavka.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno pooblastilo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno.

Uprava družbe

Datum: 02.08.2010

Pripeti dokumenti:Sklic skupščine

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.