Sklic skupščine delničarjev

10 Nov 2008

DATALAB, d.d., Ljubljana
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 16. člena statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d., uprava družbe sklicuje 7. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v Ljubljani, na sedežu družbe na Koprski ulici 92, dne 08.12.2008 ob 15. uri.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled od 7.11.2008 dalje na sedežu družbe v Ljubljani, Koprska 92, vsak delavnik od 9. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v pisni obliki in obrazloženi ter vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov DATALAB Tehnologije d.d., Koprska 92, 1000 Ljubljana, bodo objavljeni skladno z določilom Zakona o gospodarskih družbah, tako kakor ta oglas.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so kot lastniki delnic vpisani v klirinško depotni družbi na dan 05.12.2008 oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi pravni podlagi, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov iz prejšnjega odstavka. Prijav preko elektronske pošte ne bomo upoštevali.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno pooblastilo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno.

Uprava DataLab d.d.

Datum: 10. 11. 2008

Sklic skupščine (pdf)

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.