Sklic skupščine

20 Jan 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 17. člena statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d., uprava družbe sklicuje 13. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v Ljubljani, na Koprski ulici 98, dne 24.02.2014 ob 16. uri.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled od 20.01.2014 dalje na Koprski ulici 98 v Ljubljani, vsak delavnik od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v pisni obliki in obrazloženi ter vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov DATALAB Tehnologije d.d., Koprska 98, 1000 Ljubljana, bodo objavljeni skladno z določilom Zakona o gospodarskih družbah, tako kakor ta oglas.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so kot lastniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi pravni podlagi, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov iz prejšnjega odstavka.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno pooblastilo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 20.01.2014 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Sklic skupščine

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.