Sklic 22. skupščine Datalab d.d.

27 Jan 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 16. člena statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d., uprava družbe sklicuje 22. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v Ljubljani, na Hajdrihovi ulici 28C, dne 28.2.2022 ob 10. uri.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled od 28.01.2022 dalje na Hajdrihovi ulici 28C v Ljubljani, vsak delavnik od 8. do 16. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v pisni obliki in obrazloženi ter vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov DATALAB Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, bodo objavljeni skladno z določilom Zakona o gospodarskih družbah, tako kakor ta oglas.

Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, Hajdrihova 28C, 1000 Ljubljana in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji lahko  potrdilo udeležbe na skupščini, dopolnitev dnevnega reda, predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo pisno na naslov družbe, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti in sicer na e-poštni naslov: investor@datalab.eu.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno pooblastilo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 27.01.2022 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

Datum: 27.01.2022
Pripeti dokumenti:  Sklic skupščine 28.2.2022

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.