Preklic in Sklic 21. skupščine Datalab d.d.

25 Maj 2021

Upravni odbor  in poslovodstvo družbe sta pri sklicu skupščine, za poslovno leto 2020, enako kot doslej, upoštevala priporočilo, da z objavami, ki bi lahko vplivale na ceno delnice (kar sklic skupščine in predlog dividend vsekakor je) družbe počakajo do konca trgovalnega dne. V času pandemije je Ljubljanska borza trgovanje podaljšala za eno uro, AJPES pa z delom konča pred koncem trgovalnega dne, kar pa smo med usklajevanjem spremenjenih okoliščin spregledali. Zaradi tega nam ni uspelo pravočasno objaviti sklica skupščine za dan 24.6.2021 tudi v tem predpisanem mediju. Zaradi previdnosti, zato preklicujemo, za dan 24.6.2021, sklicano skupščino in sklicujemo skupščino Datalab tehnologije d.d. na torek, 29.6.2021 ob 10.uri.

DATALAB, d.d., Ljubljana

Sklic 21. skupščine Datalab d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 16. člena statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d., uprava družbe sklicuje 21. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v Ljubljani, na Hajdrihovi ulici 28C, dne 29.6.2021 ob 10. uri.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled od 26.05.2021, dalje na Hajdrihovi ulici 28C v Ljubljani, vsak delavnik od 8. do 16. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v pisni obliki in obrazloženi ter vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov DATALAB Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, bodo objavljeni skladno z določilom Zakona o gospodarskih družbah, tako kakor ta oglas.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so kot lastniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi pravni podlagi, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov iz prejšnjega odstavka.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno pooblastilo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 25.05.2021 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

Pripeti dokumenti:  Sklic skupščine 29.6.2021

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.