Poročilo o polletnih rezultatih in opravljeni reorganizaciji v družbi DataLab d.d.

15 Apr 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DATALAB, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Datalab d.d., Ljubljana s sedežem na Koprski 92, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o 14 seji nadzornega sveta družbe in o nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazih za prvo polletje poslovnega leta ’09 – obdobje od 1.7.2008 do 31.12.2008.

Objava nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov za prvo polletje poslovnega leta ’09.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Datalab, d.d., Ljubljana objavlja nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze za prvo polletje poslovnega leta ’09.

Nadzorni svet se je na svoji 14. redni seji sestal 30.3.2009. Obravnavane so bile naslednje teme: pregled reorganizacije podjetja z namenom priprave na krizo, delavska soudeležba na dobičku ter vpeljava enotirne uprave.

V prvem polletju poslovnega leta 2009 smo glede na prvo polletje preteklega leta prodali za 3% več pri čemer je bila prodaja na trgih, kjer imamo hčerinska podjetja (Slovenija, Hrvaška, Bosna, Srbija, Črna gora in Makedonija – domači trg) večja za 2%, prihodek na trgih brez naših predstavništev pa večji za 15%. Na nižjo rast prihodkov od načrtovane je vplival predvsem recesijski šok v oktobru in novembru, ko so se novi projekti praktično ustavili. V decembru se prodaja popravlja in kaže močan trend naraščanja v tekočih mesecih. Največji udar je doživela prodaja novih licenc v Sloveniji kjer sta se združila negativna efekta menjave generacij programske opreme in odlašanje začenjanja projektov prenove pri kupcih kar je skupaj povzročilo kar 47% nižjo prodajo v primerjavi s preteklim letom in samo 55% doseganje plana. Prodaja licenc v drugih državah je narastla za 37% glede na lansko leto tako da je bil plan dosežen 89%. V zadnjem tromesečju se prodaja licenc v Sloveniji vrača na načrtovane nivoje.

Najbolj so narasli prihodki iz večletnih osveževalnih pogodb in sicer za 45% več kot planirano (20% več kot načrtovano) v Sloveniji, na drugih trgih pa smo 7% pod planom čeprav še vedno za 80% več kot lani.

Stroške smo obrzdali na 95% planiranih. Povečanje stroškov gre pripisati predvsem intenziviranim naporom ki smo jih v zadnjih 12 mesecih vlagali v dokončanje razvoja in stabilizacijo nove generacije (povečanje stroškov dela za 31% glede na prejšnje leto).

Stroški zadnjih 4 mesecev kažejo trend nadaljnega zmanjševanja zaradi reorganizacije začete v oktobru tako da smo danes na 64% mesečnih stroškov s katerimi smo začeli leto.

V prvi polovici poslovnega leta smo dosegli čisti poslovni izid v višini -327.687€ kar je za 14% bolje od načrtovanega. Ker so bili zadnji meseci (dec, jan, feb) pozitivni smo večji del te izgube kot načrtovano pokrili in predvidevamo, da bomo do konca leta ustvarili načrtovani dobiček.

Nadzorni svet za 17.06.2009 ob 15:00 sklicuje skupščino družbe in na njej na osnovi predloga uprave, predlaga sledeče sklepe:

1. Skupščina sprejema pobudo uprave in nadzornega sveta, da so delavci družbe udeleženi pri dobičku družbe.
2. Na predlog nadzornega sveta se spremeni način upravljanja družbe z uvedbo enotirnega sistema upravljanja.
3. Za člane upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d. se za mandatno dobo 4 let imenujejo:
Lojze Zajc, s stalnim prebivališčem Rožna dolina cII/30, Ljubljana, kot predsednik upravnega odbora
Tone Černe, s stalnim prebivališčem Vodovodna 4, Rakek, kot neizvršni direktor
Andrej Mertelj , s stalnim prebivališčem Cesta v Zg. Log 25, Ljubljana, kot izvršni direktor.
4. Za delo v upravnem odboru predsedniku upravnega odbora pripada plačilo v višini 60€ na opravljeno uro, izvršnemu direktorju 4,500 evrov bruto II na mesec, članom upravnega odbora pa v višini 60€ na opravljeno uro. Poleg mesečnega plačila za delo so predsednik in člani upravnega odbora upravičeni do povračila stroškov, skladno z veljavnimi predpisi.
Za delo v vsaki posamezni komisiji upravnega odbora pripada članu upravnega odbora dodatek v višini do največ 20% mesečnega plačila
Plačilo se izplačuje mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

To obvestilo, vključno z nerevidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi za prvo polovico poslovnega leta ’09, bo od današnjega dne, 15.04.2009, dalje objavljeno tudi na naši spletni strani www.datalab.si/za_vlagatelje in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let.

Uprava Datalab d.d.

Datum: 15. 4. 2009

Pripeti dokumenti: Poročilo o polletnih rezultatih in opravljeni reorganizaciji v družbi DataLab d.d.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.