Obvestilo o vpisu povečanja osnovnega kapitala in spremembe števila delnic v sodni register

15 Mar 2011

V skladu s 1. odstavkom 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; v nadaljevanju: ZTFI) v povezavi s 106., 126. in 386. členom ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab tehnologije d.d., Koprska 92, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
Družba Datalab tehnologije d.d., Koprska 92, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), je dne 15.3.2011 s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani prejela sklep z naslednjo vsebino:

Osnovni kapital družbe, ki znaša 465.441,28 EUR, poveča iz sredstev družbe za 1.500.000,00 EUR na 1.965.441,28 EUR, in sicer na način, da se v osnovni kapital v višini povečanja osnovnega kapitala preoblikuje preneseni dobiček, ki je v zadnji revidirani bilanci stanja družbe na dan 30.6.2010 (Izkaz finančnega položaja družbe DATALAB Tehnologije, d.d., ob koncu obdobja na dan 30.6.2010 izkazan v postavki zadržani čisti poslovni izid). Osnovni kapital se iz sredstev družbe poveča brez izdaje novih delnic, tako da je osnovni kapital tudi po predmetnem povečanju razdeljen na 111.539 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so prosto prenosljive.

Obstoječa ena navadna imenska kosovna prosto prenosljiva delnica družbe z oznako DATR se po vpisu povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe – v skladu s sklepom 10. skupščine družbe o povečanju osnovnega kapitala družbe iz sredstev družbe z dne 28.2.2011 pod 4. točko dnevnega reda – v sodni register, ko bo osnovni kapital družbe znašal 1.965.441,28 EUR in bo razdeljen na 111.539 navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic družbe, razdeli v razmerju 1:15 oziroma se 1 obstoječa navadna imenska kosovna prosto prenosljiva delnica družbe razdeli na 15 kosov, tako da je po razdelitvi osnovni kapital družbe v znesku 1.965.441,28 EUR razdeljen na 1.673.085 navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic družbe

Obvestilo o prejemu sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala in spremenjenem številu delnic bo od 15.3.2011 objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Datalab d.d. na naslovu www.datalab.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe

Sklep o vpisu spremembe

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.