Obvestilo o sklepih skupščine

19 Jun 2009

DATALAB, d.d., Ljubljana
Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 8. redne seje skupščine družbe.

Dne 17.6.2008 ob 15. uri je bila v prostorih družbe Datalab Tehnologije d.d., Koprska 92, Ljubljana, 8. redna seja skupščine družbe. Od vseh 106.519 navadnih delnic družbe je bilo na skupščini prisotnih 85.250 navadnih delnic z glasovalno pravico.

Vsebina te objave bo od 19.6.2009 za nadaljnjih pet let dosegljiva tudi na spletnem naslovu www.datalab.si.

Na redni seji skupščine so bili soglasno izglasovani sledeči sklepi:

Prvič:
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina
-za preštevalca glasov pa Maja Fujan in Gordana Šišarica

Za sprejetje tega sklepa so glasovali vsi navzoči delničarji.

Drugič:
2.1.
Skupščina sprejema pobudo uprave in nadzornega sveta, da so delavci družbe udeleženi pri dobičku družbe. Skupščina pooblasti upravo, da s predstavniki delavcev sklene pogodbo o udeležbi pri dobičku.
2.2.
Skladno točki 2.1. se sprejme spremembe statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d. in sicer sprememba glede možnosti udeležbe delavcev družbe na dobičku družbe.
Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 85.250 delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.

Tretjič:
3.1.
Na predlog nadzornega sveta se spremeni način upravljanja družbe z uvedbo enotirnega sistema upravljanja.
3.2.
Skladno točki 3.1. se sprejme spremembe statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d. in sicer sprememba glede načina upravljanja družbe – organov družbe. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 85.250 delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.

Četrtič:
Za člane upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d. se za mandatno dobo 4 let imenujejo:
– Lojze Zajc, s stalnim prebivališčem Rožna dolina cII/30, Ljubljana, kot predsednik upravnega odbora,
– Tone Černe, s stalnim prebivališčem Vodovodna 4, Rakek, kot neizvršni direktor,
– Andrej Mertelj, s stalnim prebivališčem Cesta v Zg. Log 25, Ljubljana, kot izvršni direktor.

Izvoljeni člani nastopijo mandat z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.
Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register preneha mandat dosedanjemu nadzornemu svetu in dosedanji upravi.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 85.250 delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.

Petič:
Za delo v upravnem odboru predsedniku upravnega odbora pripada mesečno plačilo v bruto znesku v višini 60,00 EUR na opravljeno uro, izvršnemu direktorju 4.500,00 EUR na mesec, članom upravnega odbora pa v višini 60,00 EUR na opravljeno uro. Poleg mesečnega plačila za delo so predsednik in člani upravnega odbora upravičeni do povračila stroškov, skladno z veljavnimi predpisi.

Za delo v vsaki posamezni komisiji upravnega odbora pripada članu upravnega odbora dodatek v višini do največ 20 % mesečnega plačila. Plačilo se izplačuje mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 85.250 delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.

Uprava Datalab d.d.

Datum: 17. 6. 2009

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.