Obvestilo o sklepih skupščine

10 Dec 2008

DATALAB, d.d., Ljubljana
Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 8. redne seje skupščine družbe.

Dne 8.12.2008 ob 15. uri je bila v prostorih družbe Datalab Tehnologije d.d., Koprska 92, Ljubljana, 8. redna seja skupščine družbe. Od vseh 106.519 navadnih delnic družbe je bilo na skupščini prisotnih 83.624 navadnih delnic z glasovalno pravico.Na skupščini so bili navzoči tudi predsednik nadzornega sveta Matjaž Fortič ter predsednik uprave Andrej Mertelj in član uprave Rok Perković.

Vsebina te objave bo od 09.12.2008 za nadaljnjih pet let dosegljiva tudi na spletnem naslovu www.datalab.si.

Sprejeti sklepi skupščine

1.
8. redna skupščina
1. a) Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 01.07.2007 do 30.06.2008
Z njo potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 01.07.2007 do 30.06.2008
b)Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 01.07.2007 do 30.06.2008
Z njo potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 01.07.2007 do 30.06.2008
Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 83.624 delnic.

2.
Osnovni kapital družbe znaša 444.493,31 EUR. Osnovni kapital se poveča za 62.593,50 EUR, tako da bo znašal po izvedenem povečanju 507.086,81 EUR. Povečanje se opravi z izdajo 15.000 novih kosovnih imenskih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu enak delež. Osnovni kapital bo po povečanju razdeljen na 121.519
Obstoječi delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe pred njegovim povečanjem (prednostni upravičenci v prvem krogu). Rok za uveljavitev pravice je zadnji dan roka za vpis delnic s strani prednostnih upravičencev, določen v tem sklepu. Nevpisane in nevplačane delnice posameznih prednostnih upravičencev bodo po pozivu uprave ponujene v drugem krogu v odkup zainteresiranim tretjim osebam (upravičenci v drugem krogu). Tretje osebe lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo delnice ob upoštevanju pravila prednosti glede na vrstni red vpisa in vplačila do popolnega prevzema vseh izdanih delnic. Presečni dan za pridobitev pravice do vpisa in vplačila novih delnic v prvem krogu je 09.12.2008
Povečanje osnovnega kapitala se opravi in se nove delnice izdajo na naslednji način in pod naslednjimi pogoji:
Firma izdajatelja novih delnic: DATALAB Tehnologije d.d., Koprska 92, 1000 Ljubljana.
Vrsta in razred novih delnic: nove delnice so kosovne navadne imenske delnice izdane v nematerializirani obliki.
Vsaka nova delnica bo njenemu imetniku dajala naslednje pravice:
– udeležbe pri upravljanju družbe vključno s pravico do glasovanja imetnika delnice v skupščini po načelu ena delnica en glas;
– dela ustvarjenega dobička (dividenda) v višini in rokih, kot to določi skupščina;
– prednostnega nakupa naslednje emisije delnic v skladu s vsakokratnim sklepom skupščine;
– izplačila ustreznega dela preostalega premoženja ob likvidaciji ali stečaju družbe.
Vsaka delnica daje en glas.
Novo izdane delnice tvorijo z obstoječimi delnicami en razred. Imetniki novo izdanih delnic bodo udeleženi v bilančnem dobičku za poslovno leto 01.07.2008 do 30.06.2009 v višini sorazmerno času od vplačila do zaključka poslovnega leta.
Nove delnice so prosto prenosljive.
Emisijska vrednost ene nove delnice je 79,10 EUR.
Emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic je 1.186.500,00 EUR in je enaka zmnožku števila novih delnic (15.000) in emisijske vrednosti ene nove delnice (79,10 EUR).
Način izdaje novih delnic: nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki. Za izvedbo vpisa novih delnic v centralni register KDD Centralne Klirinško depotne družbe, d.d., je pooblaščena uprava družbe.
Način izplačila dividende: dividende na nove delnice se izplačujejo na način, določen s statutom družbe in sklepom skupščine o delitvi dobička, pri čemer so nove delnice udeležene pri dobičku za poslovno leto 01.07.2008 do 30.06.2009 v višini sorazmerno času od vplačila do zaključka poslovnega leta.
Pogoji vpisa in vplačila delnic: vpis in vplačilo delnic za prednostne upravičence v prvem krogu se bo pričel na dan poziva za vpis in vplačilo, ki bo objavljen na SeoNetu in na spletni družbe, to je 9.12.2008 in bo trajal 14 koledarskih dni. Hkrati s prvim krogom dokapitalizacije bo potekal tudi sprejem zavezujočih izjav o nameri vpisa in vplačila delnic, ki jih do poteka roka ne bi vpisali in vplačali obstoječi delničarji.
Vpis in vplačilo za upravičence v drugem krogu se bo pričel na dan poziva za vpis in vplačilo, ki bo objavljen na SeoNetu in na spletni družbe ter bo trajal 45 (petinštirideset) koledarskih dni.
Nove delnice

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Uprava Datalab d.d.

Datum: 9. 12. 2008

Pripeti dokumenti: Spremenjen statut

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.