Objava sklepa upravnega odbora z dne 26.11.2010

26 Nov 2010

Upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije d.d., s sedežem v Ljubljani (v nadaljevanju: DATALAB ali Družba), v sestavi Lojze Zajc, Tone Černe in Andrej Mertelj, je dne 26.11.2010 sprejel naslednji
SKLEP UPRAVNEGA ODBORA DRUŽBE DATALAB Tehnologije d.d. O DODELITVI DELNIC DELAVCEM ZA POSLOVNO LETO 2009 NA PODLAGI POGODBE O UDELEŽBI DELAVCEV PRI DOBIČKU Z DNE 16.12.2009

  1. Podlago za sprejem tega sklepa predstavljata Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob), Ur. l. RS 25-909/2008 (v nadaljevanju: ZUDDob) in Pogodba o udeležbi delavcev pri delitvi dobička za poslovno leto 2009, sklenjena dne 16.12.2009, registrirana pri Ministrstvu za gospodarstvo dne 29.12.2009, pod št. 963-10/2009-2 (v nadaljevanju: Pogodba), na podlagi katere so delavci družbe Datalab tehnologije d.d. pridobili pravico do udeležbe pri dobičku, v obliki delniške sheme.
  2. Delavci so pravico do pripadajočega plačila v obliki delniške sheme pridobili dne 1.9.2010, t.j. na dan, ko je skupščina potrdila delitev bilančnega dobička za poslovno leto 2009.
  3. Delavcem družbe se udeležba na dobičku družbe izplača v obliki navadnih prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic z oznako DATR in ISIN kodo SI0031114513 (v nadaljevanju: delnice) in sicer iz sklada lastnih delnic Družbe, ki so v celoti vplačane.
  4. Cena delnice, po kateri bodo delavci pridobili delnice, znaša 53,95 €. Ta cena je povprečna cena že izdanih delnic družbe Datalab, ki je bila dosežena v zadnjih 12 mesecih pred pridobitvijo pravice delavcev do udeležbe pri dobičku, torej med 1.9.2009 in 1.9.2010.
  5. Datalab bo izdal ustrezen nalog na ime vsakega delavca za prenos števila delnic, kot izhaja iz seznama, ki je priloga tega sklepa in velja skupaj z njim.V ta namen mora delavec Datalab-u takoj po obvestitvi o sprejemu tega sklepa najkasneje pa do 26.11.2010 sporočiti številko trgovalnega računa, odprtega pri članu KDD, na katerega se delnice po tem sklepu preknjižijo. Datalab bo po pridobitvi podatkov do postavljenega roka podal ustrezen nalog za prenos delnic skladno s tem sklepom najkasneje do dne 30.11.2010.
  6. Izvršni direktor je vse delavce, ki so upravičeni do udeležbe pri delitvi dobička za poslovno leto 2009 v obliki delniške sheme obvestil, da morajo pri borzno posredniški hiši ali banki, ki opravlja borzno posredniške storitve, po svoji izbiri odpreti trgovalni račun, kar izhaja iz dopisa z dne 16.11.2010, ki je priloga temu sklepu.
  7. Stroške preknjižb nosi družba Datalab.
  8. Na vseh delnicah, ki bodo preknjižene na delavce po tem sklepu, bo skladno z določili ZUDDob in Pogodbe pri KDD vpisana prepoved razpolaganja s temi delnicami v korist Datalab tehnologije d.d. za čas treh let od pridobitve pravice, kar pomeni od 1.9.2010 do 1.9.2013, za kar bo Družba podala tudi ustrezen nalog za vpis navedene prepovedi.
  9. Preostanek zneska, ki vsakemu posameznemu delavcu pripade v plačilo, ker se zaokrožena vrednost delnice ne izide s pripadajočim zneskom po tabeli, se delavcu izplača, kot udeležba pri dobičku v skladu z denarno shemo. O tem so bili delavci obveščeni v roku 30 dni od skupščine, ki je bila dne 1.9.2010. Vsi ti zneski se bodo od dne 1.9.2010 do dne plačila obrestovali v skladu z obrestno mero, ki jo banke uporabljajo za dolgoročne vezane vloge. Omenjeni znesek se bo delavcem izplačal najpozneje do 1.11.2013.

Pripeti dokumenti: Priloga

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.