Letno poročilo 2004

17 Sep 2004

Prodaja

Prodaja licenc in osveževalnih pogodb

V letu 2004 smo naši bazi uporabnikov dodali 441 podjetij  in prodali 1233 licenc  v skupni prodajni vrednosti 204,6 mio SIT. Tako smo povečali število podjetij za 34%, število uporabnikov pa za 31%.

Poglejmo graf števila uporabnikov in števila podjetij, ki uporabljajo DataLab PANTHEON programsko opremo skozi čas:

* Število podjetij se razlikuje od referenčne liste v toliko, da referenčna lista našteva vedno le
trenutno aktivna podjetja, ta graf pa nam kaže vsa podjetja (tudi tista, ki so bila likvidirana, so se
združila ali prenesla svoje licence na druga podjetja.

Kako pa se je gibala vrednost prodanih licenc*? Poglejmo graf vrednosti prodaje skozi leta:

* Vrednost prodanih licenc merimo s številom licenc pomnoženo s priporočeno prodajno ceno licence. Enako merimo tudi osveževalne pogodbe.

Hkrati s povečanjem prodaje licenc je opazno tudi povečanje prodaje osveževalnih pogodb.

Le-ta se je dvignila za 21% glede na lansko leto.

Prodaja na tujih trgih

V letu 2004 smo prodali za 43.9 mio SIT (183,000 EUR) programske opreme na tuje. Od tega 8.6 mio SIT  na Hrvaškem in 33.9 mio SIT v Srbijo in Črno goro (vse vrednosti po priporočenih prodajnih cenah na določenem teritoriju), ostalo pa na Kosovo in v Italijo.Rezultati so blizu pričakovanih.

Število sodelavcev

Skupina DataLab-a se je v letu 2004 povečala za 121% in šteje 192 oseb. Največ, kar za 391%, se je povečalo število svetovalcev v tujini, pa tudi skupno število zaposlenih v DataLab-u in hčerkah v tujini je doseglo število 50.

Produkti in razvojna področja

V letu 2004 smo izdali tri nove različice PANTHEON™-a: LT verzijo namenjeno najmanjšim podjetjem, GE verzijo namenjeno proračunskim uporabnikom in RE verzijo za večje maloprodajne enote.

PANTHEON™ smo lokalizirali za kosovski trg ter začeli pripravljati prilagoditve za bosansko tržišče.
Kot vsako leto je bilo tudi 2004 večino razvoja  namenjeno uporabnosti in dodajanju funkcij s ciljem lažje uporaba, hitrejšega učenje in nižanja skupnega stroška lastništva naše programske opreme. Vzpostavili smo nov uporabniški spletni strežnik, kamor združujemo vse funkcije pomoči. Novost v letu 2004 je bilo snemanje video novosti ob vsakem buildu PANTHEON™-a, tako da si lahko uporabniki preko spleta pogledajo predstavitve novosti in sprememb. Kreirali smo tudi približno 30 ur video tečajev za učenje ter približno 20 ur tečajev za partnerje.

Med večje novosti v programski opremi v letu 2004 lahko štejemo hitri nadaljni razvoj našega analitskega sistema ZEUS-a, dodajanje funkcij za elektronsko poslovanje ter modula za zaposlovanje.

Napake

Najvažnejši kriterij pri stabilnosti programske opreme je število najdenih napak.  Zaradi izjemne važnosti, ki jo ima stabilna programska oprema in kratek čas reševanja napak na uporabnost v poslovnem okolju, si najprej poglejmo te podatke.

V letu 2004 se je število napak zmanjšalo za 31.4% s 500 odkritih napak v letu 2003 na 343 odkritih napak v letu 2004. Zelo smo ponosni, da smo kljub nenehnemu povečevanju kompleksnosti našega programskega paketa uspeli število napak zmanjšati.

To nam kaže na zelo visoko stopnjo izhodne kontrole, ki kljub ogromnemu delu ob izdaji novega produkta komaj kaj poveča povprečno število napak v programski opremi. Torej lahko s precejšno verjetnostjo trdimo, da korenite spremembe programske opreme in izdaja novih verzij ni tako grozna, kot si nekateri končni uporabniki predstavljajo.

Tudi v letu 2004 vidimo, da smo večino napak odpravili v istem dnevu (vrednost 0 označuje, da je napaka rešena v istem dnevu kot je prijavljena). Porazdelitev odpravljenih napak po dnevih nam pokaže sledečo sliko:

Rok odprave napak se je glede na preteklo leto malenkostno podaljšal, saj so napake večinoma teže odkriljive. Vidimo, da smo letu 2003 54% napak odpravili isti dan, kot so bile popravljene (2003/55%, 2002/60%, 2001/70%)

Povprečen čas odprave napake, ki za celotno leto 2004 znaša 12,75 dni smo v zadnjem kvartalu znižali na povprečno 5 dni.

85% napak je bilo odpravljenih v sedmih dneh

(2003/86%, 2002/89%, 2001/91%)!

Dokumentacija

Pri zmanjševanju stroška uporabe programske opreme bistveno vlogo igra dobra dokumentacija. V letu 2004 smo prečistili dokumentacijo in v izboljšanje in ažuriranje dokumentacije vložili precej truda. Tudi letos smo poleg dokumentiranja funkcij PANTHEON™-a dodali še precej primerov iz prakse, kar naj služi uporabnikom v vzorec in oporo pri reševanju lastnih težav.

Novost so tudi video navodila in video predstavitve novosti, kjer z uporabo Windows Media Serverja ter Digital Rights Management tehnologije omogočamo vpogled v knjižnico videoposnetkov preko spleta vsem registriranim uporabnikom PANTHEON™-a s sklenjeno osveževalno pogodbo.

Spremembe in izboljšave

V letu 2004 smo obdržali tempo velikega števila izboljšav, ki jih naredimo v enem mescu. Povprečno smo naredili  89 sprememb in izboljšav na mesec (leta 2003/108, 2002/115, 2001/112, 2000/104, 1999/65, 1998/ 18).

Ker so izboljšave običajno večje in zahtevnejše, je njihov čas izvedbe daljši.

Tuje lokalizacije

V letu 2004 smo dopolnjevali lokalizacije za tuje trg. PANTHEON™ je tako pripravljen za sledeče trge:

  • Slovenija
  • Hrvaška
  • Srbija
  • Črna gora
  • Kosovo
  • Bosna in Hercegovina
  • ter delno za Italijo.

Podpora partnerskemu kanalu

V letu 2004 smo vložili 12 mio SIT v dopolnitev spletnih strežnikov. Najpomembnejši dodatki so bili:

  • video tečaji za PANTHEON svetovalce,
  • integriran sistem podpore na daljavo,
  • izboljšave na HelpDesk sistemu in njegovo odprtje za končne uporabnike.

Zaradi povečanega števila svetovalcev nam je močno naraslo število eskalacijskih zahtevkov, ki jih rešujemo v DataLab-u. Če so partnerji v letu 2003 potrebovali še povprečno 137 eskalacij na mesec (2002/137, 2001/215, 2000/377, 1999/371) , se je ta številka  v letu 2004 povečala za 62% na povprečno le 123 eskalacij na mesec v letu 2004.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.