Letno poročilo 2003

23 Maj 2003

Prodaja

Prodaja licenc in osveževalnih pogodb

V letu 2003 smo naši bazi uporabnikov dodali 290 podjetij  in prodali 1292 licenc  v skupni prodajni vrednosti skoraj 161 mio SIT.

Tako smo povečali število podjetij za 29%, število uporabnikov pa za 22%.

Poglejmo graf števila uporabnikov in števila podjetij, ki uporabljajo DataLab PANTHEON programsko opremo skozi čas:

* Število podjetij se razlikuje od referenčne liste v toliko, da referenčna lista našteva vedno le trenutno aktivna podjetja, ta graf pa nam kaže vsa podjetja (tudi tista, ki so bila likvidirana, so se združila ali prenesla svoje licence na druga podjetja.

Kako pa se je gibala vrednost prodanih licenc*?

* Vrednost prodanih licenc merimo s številom licenc pomnoženo s priporočeno prodajno ceno licence. Enako merimo tudi osveževalne pogodbe.

Hkrati s povečanjem prodaje licenc je opazno tudi povečanje prodaje osveževalnih pogodb.

Le-ta se je dvignila za 21% glede na lansko leto.

Prodaja na tujih trgih

V letu 2003 smo prodali za 17.2 mio SIT programske opreme na tuje. Od tega 5.9 mio SIT  na Hrvaškem in 11.2 mio SIT v Srbijo in Črno goro (vse vrednosti po priporočenih prodajnih cenah na določenem teritoriju).Rezultati so blizu pričakovanih.

Prodaja v Italijo in druge EU države v letu 2003 ni imela nobene pozornosti, skladni s tem so rezultati.

Marketing

Tudi v letu 2002 so bila naša sredstva, vložena v marketing, prej kot ne skromna (5.1 mio SIT).

Enako kot vsako leto smo se tudi letos udeležili sejma Infos 2003 v Ljubljani, kjer smo težišče sejemske predstavitve oblikovali na prikazu partnerskih sposobnosti in rešitev ter PANTHEON-u 5.

Bolj intenzivno kot prejšnja leta smo vlagali v oglase, saj smo poleg redne letne predstavitve v Monitorju v pregledu trga ERP rešitev začeli sodelovalati tudi z rednimi mesečnimi oglasi v Podjetniku. Novost v marketingu je bila vpeljava internetnega marketinga, kjer oglašujemo s sponzoriranimi povezavami na Najdi.si, Davkoplacevalci.com ter TaxNet-u.

Število sodelavcev

Pri številu sodelavcev je potrebno upoštevati, da DataLab le razvija programsko opremo, prodajajo in podpirajo pa jo partnerji. Da bi dobili pravilnejši rezultat o številu ljudi, ki živijo od PANTHEON™-a je potrebno upoštevati tudi slednje.

Še posebaj nas veseli dejstvo, da se je pri partnerjih povečalo število certificirani svetovalcev v letu 2003 za 45% in da se bo trend nadaljeval tudi v letu 2004.

Zaradi tega verjamemo, da bo podpora DataLab programski opremi vedno boljša in vedno bolj ažurna.

Produkti in razvojna področja

V letu 2003 nismo izdajali nove generacije PANTHEON™-a, saj smo z letom 2002 začeli 4 letni ciklus večjih verzij (PANTHEON™ 4.0, 5.0, 6.0, …) ter vmesni dvoletni ciklus manjših popravkov (PANTHEON™ 4.5, 5.5, 6.5, …).

Večino razvoja v letu 2003 je bilo tako namenjeno uporabnosti in dodajanju funkcij s ciljem lažje uporaba, hitrejšega učenje in nižanja skupnega stroška lastništva naše programske opreme.

Med večje novosti v programski opremi v letu 2003 lahko štejemo proizvodno terminiranje, prvo (a ne dokončno) ter vključitev direktorskega informacijskega sistema (ZEUS). Precej dela je bilo opravljeno tudi na področju tujih lokalizacij s prilagoditvijo zakonskim zahtevam posameznega trga.

Napake

Najvažnejši kriterij pri stabilnosti programske opreme je število najdenih napak.  Zaradi izjemne važnosti, ki jo ima stabilna programska oprema in kratek čas reševanja napak na uporabnost v poslovnem okolju, si najprej poglejmo te podatke.

V letu 2003 se je rahlo povečalo povprečno število napak, najdenih v enem mesecu (2003/42, 2002 & 2001/32, 2000/42) . Porast števila napak je povročen predvsem z vpeljavo terminiranja v proizvodnjo in posledičnega reprogramiranja obstoječe kode. Napake v proizvodnem modulu so v letu 2003 prispevale kar 35% vseh odkritih napak.

 

Za pravilno razumevanje napak moramo upoštevati tudi obseg dela, iz katerega napake izvirajo.  Dejanski procent napakje vedno manjši, saj se število vrstic kode in funkcionalnosti PANTHEONa neprestano veča, kljub temu pa število napak ostaja praktično enako.

Brez napak v programski opremi ne gre. Zato je enako važna tudi hitrost njihovega odpravljanja. Poglejmo graf o  povprečnem času reševanja določene napake: Število napak smo drastično zmanjšali proti koncu leta 1999, ko smo si zadali “zero-bug-initiative” in od tedaj ni niti enkrat dosegel minimuma napak pred tem obdobjem. Zaradi preglednejšega prikaza so na grafu upoštevane le vrednosti od 1.1.2000 naprej.

Že s hitrim pogledom vidimo, da smo večino leta 2003 napake reševali v največ enem dnevu (vrednost 0 označuje, da je napaka rešena v istem dnevu kot je prijavljena).

Vidimo, da smo letu 2003 55% napak odpravili isti dan, kot so bile popravljene (2002/60%,2001/70%), kar kaže, da so napake, ki smo jih odpravljali v 2003 težje in bolj zapletene. Vedno pogosteje moramo zaradi netočnosti predpisov pred odpravo napake čakati na tolmačenja uradnih organov, kar bistveno upočasni reševanje.

Vidimo, da je  86% napak odpravljenih v sedmih dneh (2002/89%, 2001/91%)!

To nam kaže na zelo visoko stopnjo izhodne kontrole, ki kljub ogromnemu delu ob izdaji novega produkta komaj kaj poveča povprečno število napak v programski opremi. Torej lahko s precejšno verjetnostjo trdimo, da korenite spremembe programske opreme in izdaja novih verzij ni tako grozna, kot si nekateri končni uporabniki predstavljajo.

Dokumentacija

Pri zmanjševanju stroška uporabe programske opreme bistveno vlogo igra dobra dokumentacija. V letu 2003 smo v izboljšanje in ažuriranje dokumentacije vložili precej truda. Pred pripravo dokumentacije za P5 smo intenzivno razmišljali o načinu uporabe in kako dokumentacijo približati uporabniku.

V PANTHEON™ 5 smo vključili sinhronizacijo poglavij, z ikonami vidno ločili navodila od primerov ter logičneje uredili organizacijo poglavij.

Poleg samega dokumentiranja funkcij P5 smo dodali še precej primerov iz prakse, kar naj služi uporabnikom v vzorec in oporo pri reševanju lastnih težav.

Spremembe in izboljšave

V letu 2003 smo obdržali tempo velikega števila izboljšav, ki jih naredimo v enem mescu. S spremembo izdajanja novih verzij, ki so sedaj mesečne in ne več tedenske oz. štirinajstdnevne smo hkrati dvignili tudi kvaliteto izvedenih izboljšav, saj so le-te bolje testirane.

Povprečno smo v letu 2003 naredili  107 sprememb in izboljšav na mesec (leta 2002/115, 2001/112, 2000/104, 1999/65, 1998/ 18).

Poglejmo še graf narejenih sprememb in izboljšav:

Tuje lokalizacije

V letu 2003 smo dopolnjevali lokalizacije za tuje trg. PANTHEON™ je tako pripravljen za sledeče trge:

  • Slovenija,
  • Hrvaška,
  • Srbija,
  • Črna gora,
  • Bosna in Hercegovina,
  • ter delno Italija.

Velik korak smo naredili tudi pri prevodu dokumentacije, saj so v hrvaščino/srbščino prevedena skoraj celotna navodila. Prevoda dokumentacije za italijansko tržišče še nismo začeli delati.

Poleg tega smo izboljšali in poenostavili uporabo mešanih lokalizacij (npr. hrvaška zakonodaja in slovenski uporabniški vmesnik, za slovenske direktorje podjetij na Hrvaškem).

Podpora partnerskem kanalu

V letu 2003 smo dodatno vložili 6,8 mio SIT v dopolnitev spletnega HelpDesk sistema za spremljanje podpore, prodajni spletni strežnik s prodajnim lijakom ter orodji za spremljanje dokumentacije. HelpDesk sistemu smo dodali podporo koledarjev in delovnih nalogov, prav ti funkcionalnosti pa bomo v letu 2004 še izboljšali.

V letu 2003 smo končali testiranje uporabe HelpDesk sistema s strani uporabnikov, tako da pričakujemo, da bo v drugem kvartalu leta 2004 zaživel tudi ta podporni sistem.

Opažamo, da skladno z dvigom znanja podpornikov upada število eskalacijskih zahtevkov, ki jih rešujemo v DataLab-u. Če so partnerji v letu 2002 potrebovali še povprečno 137 eskalacij na mesec (2001/215, 2000/377, 1999/371) , se je ta številka  v letu 2003 zmanjšala za 30% na povprečno le 106 eskalacij na mesec v letu 2003.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.