Finančno poročilo za leto 2003

23 Maj 2003

Računovodski izkazi in pojasnila k izkazom v tem poročilu so sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih standardov, ki jih je v letu 2001 izdal Slovenski inštitut za revizijo in upoštevajo določila Zakona o gospodarskih družbah ter pojasnilo št. 1 Slovenskega inštituta za revizijo k SRS 24, 25 in 26 glede izkazovanja podatkov za leto 2001. Pri tem so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovna neomejenost delovanja ter upoštevanje resnične in poštene predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra in posameznih cen.
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporabljajo določila Slovenskih računovodskih standardov, razen pri vrednotenju postavk, pri katerih standardi dajejo družbi možnost izbire med različnimi načini vrednotenja. Družba je uporabila usmeritve, ki so opisane v nadaljevanju.

Računovodski izkazi za leto 2002 zaradi prehoda na nove računovodske standarde niso primerljivi z izkazi za leto 2001. Pri izdelavi računovodskih izkazov za leto 2002 se informacije za prejšnje obračunsko obdobje niso preračunale po novih slovenskih standardih, ampak so se podatki glede na način izkazovanja smiselno prikazali v ustreznih postavkah izidov, pri čemer se je upoštevalo pravilo pomembnosti. Poslovni izidi preteklega obdobja so ostali nespremenjeni. (Pojasnilo strokovnega sveta SIR št. 1 k SRS 24, SRS 25, SRS 26)

Računovodski izkazi so sestavljeni v slovenskih tolarjih in zaokroženi na tisoč enot (TSIT).

V letu 2003 smo se preoblikovali v delniško družbo, ustanovljeno 5.5.2003. Do konca novembra 2003 smo poslovali kot DataLab d.o.o., od 1.12.2003 pa poslujemo kot DataLab Tehnologije d.d.

V finančnem poročilu smo upoštevali situacijo tako, da smo v izkazu uspeha sešteli posamezne postavke d.o.o.-ja in d.d.-ja, v bilanci stanja pa prikazujemo le še podatke za DataLab Tehnologije d.d.

 

Izkaz uspeha

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 skupaj 2003 d.d.
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 9.518 50.415 145.571 196.120 170.682 124.112 166.625 24.907
I. Čisti prihodki od prodaje proizv. in st. na domačem trgu 7.902 49.413 143.620 194.861 159.737 110.462 146.678 23.998
1. Čisti prihodki od prodaje proizv. in st. na domačem trgu razen najemnin 7.902 49.413 143.620 194.861 159.737 110.462 146.678 23.998
2. Čisti prihodki od najemnin
II. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu 1.616 1.002 1.951 1.102 9.704 12.602 15.007
III. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 157 1.242 1.048 4.940 909
IV. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na tujem trgu
B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 0 0 0 22.272 0 0 0
C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 0 0 0 0 22.272 0 0
Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI, 0 0 1.900 0 0 0 0
D. KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S 0 0 0 0 0 0 3.582
E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0
F. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 9.518 50.415 147.471 218.392 148.410 124.112 170.207 24.907
G. POSLOVNI ODHODKI 9.346 40.543 107.888 213.901 133.120 114.281 148.980 6.599
I. Stroški blaga, materiala in storitev 4.274 18.177 58.402 138.295 51.860 42.283 77.063 1.834
1. Nabavna v rednost prodanega blaga in materiala 1.946 596 2.871 594 11.095 6.379
2. Stroški porabljenega materiala 150 1.112 3.190 90.924 1.125 695 1.821 594
a) stroški materiala 150 1.112 3.190 90.924 1.125 695 148 125
b) stroški energije 737 378
c) drugi stroški materiala 936 91
3. Stroški storitev 2.178 16.469 52.341 46.777 39.640 41.588 68.863 1.240
a) transportne storitve 4.936 22
b) najemnine 7.849 44
c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 1.889 71
d) drugi stroški storitev 2.178 16.469 52.341 46.777 39.640 41.588 54.189 1.103
II. Stroški dela 1.964 13.018 39.716 62.953 69.693 60.348 55.035 4.515
1. Stroški plač 602 6.513 24.784 46.113 46.394 43.640 39.730 2.782
2. Stroški pokojninskih zavarovanj 103 1.116 4.817 8.901 9.166 9.878 4.231 961
3. Stroški drugih zavarovanj 5.714 434
4. Drugi stroški dela 1.259 5.389 10.115 7.939 14.134 6.830 5.360 338
III. Odpisi vrednosti 3.108 9.348 9.770 12.653 11.567 11.650 16.399
1. Amortizacija neopredmetenih dolg. sr.in opr. OS 47 2.905 9.770 11.928 10.548 11.134 8.481
2. Prevred.posl. odh. pri NOS in OOS 3.061 1.193 725 1.019 516 7.918
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obrat. sr. 5.250
IV. Drugi poslovni odhodki 250 195 483 250
H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA 172 9.872 39.583 4.491 15.040 10.152 21.227 18.308
I. IZGUBA IZ POSLOVANJA 0 0 0 0 0 0 0
J. FINANČNI PRIHODKI 0 1.424 2.499 684 2.915 1.250 495 18
I. Finančni prihodki iz deležev
1. Finančni prihodki iz deležev podjetij v skupini
2. Finančni prihodki iz deležev pridruženih podjeti
3. Drugi finančni prihodki iz deležev
II. Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev
1. Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev do podjetij v skupini
2. Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev do pridruženih podjetij
3. Drugi finačni prihodki iz dolg. terjatev
III. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 1.424 2.499 684 2.915 1.250 495 18
1. Finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev do podjetij v skupini 18
2. Finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev do pridruženih
3. Drugi finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev 1.424 2.499 684 2.915 1.250 495
Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III ) 1.424 2.499 684 2.915 1.250 463
K. FINAČNI ODHODKI 80 414 953 11623 11831 9292 9.840
I. Prevrednotovalni finančni odhodki 549 48
1. Prevrednotovalni finančni odhodki pri finančnih naložbah v podjetja v
2. Prevrednotovalni finančni odhodki pri naložbah v pridružena podjetja
3 . Drugi prevrednotovalni finančni odhodki 549 48
II. Finačni odhodki za obresti iz drugih obveznosti 80 414 953 11.074 11.831 9.292 9.792
1. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obv. do podjetij v skupini
2. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obv. do pridruženih podjetij
3. Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 80 414 953 11.074 11.831 9.292 9.792
Finančni odhodki od obresti (upoštevano že v II ) 80 414 953 11.074 11.831 9.292 9.789
L. DAVEK IZ DOBIČKA IZ REDNEGA DELOVANJA 23 1.563 767 2.225 73 916 0
M. ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA DELOVANJA 92 9.959 41.420 0 0 1.134 11.882 18.326
N. ČISTA IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA 0 0 0 10.552 544 0 0
O. IZREDNI PRIHODKI 0 432 2.481 4.342 5.483 96 120
I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s
II. Drugi izredni prihodki 432 2.481 4.342 5.483 96 120
P. IZREDNI ODHODKI 0 1.355 2.190 8.446 12.151 622 901
I. Kritje izgube iz prejšnjih obdobij 1.681
II. Drugi izredni odhodki 1.355 509 8.446 12.151 622 901
R. DOBIČEK ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA 0 0 0 0 0 0 0
S. IZGUBA ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA 0 0 0 0 0 0 781
Š. DAVEK IZ DOBIČKA ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA 0 0 0 0 0 0 1.602 1.602
T. DRUGI DAVKI 0 0 0 0 0 0 0
U. CELOTNI DOBIČEK 92 0 41.420 0 0 1.134 11.101 18.326
V. CELOTNA IZGUBA 0 0 0 10.552 544 0 0
Z. DAVKI SKUPAJ 23 1.563 767 2.225 73 916 1.602 1.602
Ž. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 69 8.396 40.653 0 0 218 9.499 16.724
X. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0 0 0 12.777 617 0
Povprečno število zaposlencev 1 5 15 19 15 15 10 10
Število mesecev delovanja 5 12 12 12 12 12 12 1

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.