Finančno poročilo za leto 2002

23 Maj 2002

V tem dokumentu najdete bilančne podatke podjetja DataLab. Podjetje vodi lastno računovodstvo strogo po slovenskih računovodskih standardih.

Izkaz uspeha

1997 1998 1999 2000 2001 2002
A. Čisti prihodki iz prodaje 9.518 50.415 145.571 196.120 170.682 124.112
i. Čisti prihodki iz prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 7.902 49.413 143.620 194.861 159.737 110.462
ii. Čisti prihodki iz prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 157 1.242 1.048
iii. Čisti prihodki iz prodaje blaga in materiala na domačem trg 1.616 1.002 1.951 1.102 9.704 12.602
iv. Čisti prihodek iz prodaje blaga in materiala na tujem trgu
B. Povečanje vrednosti zalog in nedokončanih proizvodov 0 0 0 22.272 0 0
C. Zmanjšanje vrednosti zalog 0 0 0 0 22.272 0
Č. Vrednost userd. lastnih proizvodov, st. blaga 0 0 1.900 0 0 0
D. Drugi prihodki iz poslovanja 0 0 0 0 0 0
E. Kosmati donos iz poslovanja 9.518 50.415 147.471 218.392 148.410 124.112
F. Stroški blaga, materiala in storitev 4.274 18.177 58.402 138.295 51.860 42.283
i. Nabavna vrednost prodanega blaga 1.946 596 2.871 594 11.095
ii. Stroški materiala 150 1.112 3.190 90.924 1.125 695
iii. Stroški storitev 2.178 16.469 52.341 46.777 39.640 41.588
G. Stroški dela 1.964 13.018 39.716 62.953 69.693 60.348
i. Plače 602 6.513 24.784 46.113 46.394 43.640
ii. Stroški za socialno varnost 103 1.116 4.817 8.901 9.166 9.878
iii. Drugi stroški dela 1.259 5.389 10.115 7.939 14.134 6.830
H. Amortizacija neopred. osn. sredstev 47 2.905 9.770 11.928 10.548 11.134
I. Odpisi obratnih sredstev 3.061 1.193 0 725 1.019 516
J. Rezervacije 0 5.250 0 0 0 0
K. Drugi odhodki poslovanja 0 0 0 0 250 195
L. Dobiček iz poslovanja 172 9.872 39.583 4.491 15.040 10.152
M. Izguba iz poslovanja 0 0 0 0 0 0
N. Prihodki iz financiranja 0 1.424 2.499 684 2.915 1.250
i. Prihodki na podlagi deležev iz dobička
ii. Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja 1.424 2.499 684 2.915 1.250
O. Odpisi dolg. in kratk. finančnih naložb 0 0 0 549 0 0
P. Stroški obresti in drugi odhodki financiranja 80 414 953 11.074 11.831 9.292
R. Dobiček iz rednega poslovanja 92 10.882 41.129 0 6.124 1.660
S. Izguba iz rednega poslovanja 0 0 0 6.448 0 0
Š. Izredni prihodki 0 432 2.481 4.342 5.483 96
i. Od odprave rezervacij
ii. Drugi izredni prihodki 432 2.481 4.342 5.483 96
T. Izredni odhodki 0 1.355 2.190 8.446 12.151 622
i. Za poravnavo izgube prejšnjih let 1.681
ii. Drugi izredni odhodki 1.355 509 8.446 12.151 622
U. Celotni dobiček 92 9.959 41.420 0 0 1.134
V. Celotna izguba 0 0 0 10.552 544 0
Z. Davek iz dobička (izgube) 23 1.563 767 2.225 73 916
Ž. Čista dobiček posl. leta 69 8.396 40.653 0 0 218
X. Čista izguba posl. leta 0 0 0 12.777 617 0
Povprečno št. zaposlenih 1 5 15 19 15 15
Število mesecev poslovanja 5 12 12 12 12 12

 

Komentar uprave ob izkazu uspeha 2002

V letu 2002 je podjetje zasledovalo tri strateške cilje:

  • lansiranje novega produkta – DataLab PANTHEON 5.0
  • vzpostavitev podružnice v Srbiji in Črni Gori
  • dvig ravni kvalitete DataLab-a in partnerskega kanala.

Finančno poročilo za leto 2002, graf 1Lansiranje produkta PANTHEON 5.0  je bilo znova zelo uspešno, saj ga je na pot pospremilo četrto priznanje finalista v izboru za najboljši slovenski izdelek na INFOSu 2002.

Prodaja na tujih trgih se je v letu 2002 zmanjšala. Pozna se recesija na Hrvaškem ter nedokončanost lokalizacije na trgu SČG. Cilji niso bili doseženi. Prioriteta za doseganje boljših rezultatov ostaja izgradnja partnerskega kanala na Hrvaškem in v SČG.

Prihodek iz poslovanja je realno za 24.3 mio nižji od let 2001 (z odštetjem prodaje blaga).

Občutno se je poznalo zmanjšanje investicij zaradi splošne recesije  in zmanjšanja vlaganj podjetij. V naslednjem letu pričakujemo ozdravitev trga in ponovno rast prodajnih prihodkov. Večina naših odhodkov je bil vložek v razvoj, kar še najbolje pokaže graf rasti vložka v R&D.

Stroške obresti smo uspeli v letu 2002 znižati za 2.6 mio. Večino obresti tvorijo zamudne obresti DURSa po spodbijani inšpekcijski odločbi. Pokritosti izdanih obrestovanj in prejetih obrestovanj se je iz 25% znižala na 13.4% kar je posledica večje točnosti plačevanja partnerjev (denar posojamo partnerjem za dokončanje projektov, temelječih na PANTHEONu).

Povečano vrednost na postavki Drugi izredni odhodki predstavlja čiščenje spornih terjatev.

Podjetje je izkazalo dobiček v višini 617,000 SIT po davkih.

1997 1998 1999 2000 2001 2002
A. STALNA SREDSTVA 748 13.491 102.568 76.995 69.522 71.184
i. Neopredmetena dolgoročna sredstva 61 5.073 8.336 6.472 4.031
ii. Opredmetena osnovna sredstva 138 13.491 96.946 20.303 14.694 19.251
1. Nepremičnine 0 0 71.429 0 0 0
2. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 138 13.491 25.517 20.303 14.694 19.251
iii. Dolgoročne finančne naložbe 549 549 56 48.356 47.902
iv. Popravek kapitala 48.300
B. GIBLJIVA SREDSTVA 3.563 20.226 41.119 62.339 42.642 50.522
i. Zaloge 73 22.433 1.433
1. Material 0 0 0 0 0 0
2. Nedokončana proizvodnja 0 0 0 0 0 0
3. Proizvodi 0 0 0 22.272 0 0
4. Blago 73 0 0 161 0 0
ii. Dolgoročne terjatve iz poslovanja
iii. Kratkoročne terjatve iz poslovanja 1.612 18.513 38.248 35.691 36.826 39.210
iv. Kratkoročne finančne naložbe 1.303 1.303 2.062 1.374 4.127 9.681
v. Denarna sredstva 575 410 752 2.672 1.533 198
v. Aktivne časovne razmejitve 57 169 135 211
C. SREDSTVA 4.311 33.717 143.687 139.334 112.163 121.917
Č. ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
A. KAPITAL 1.225 14.868 53.883 45.902 48.498 47.716
i. Osnovni kapital 1.500 1.500 1.500 1.500 2.100 2.100
ii. Vplačni presežek kapitala
iii. Rezerve
iv. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 604 673 9.687 50.340 49.740 44.893
v. Prenesena izguba iz prejšnjih let 1.312 12.777
vi. Revalorizacijski popravek kapitala 364 708 2.043 6.839 10.052 1.505
vii. Nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta 69 11.987 40.653 218
viii. Izguba poslovnega leta 12.777 617
B. DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 5.250 220 236 236
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 46.667 38.192 24.085 22.785
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 3.082 18.849 37.887 54.637 37.410 49.610
i. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 2.464 16.411 22.094 44.385 36.318 46.124
ii. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 618 2.438 15.793 10.252 1.092 3.486
D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 4 0 0 383 11.934 570
E. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 4.311 33.717 143.687 139.334 112.163 121.917
F. ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 0 0 0 0 0 0

 

Komentar uprave ob bilanci stanja 2002

Osnovna naloga, ki smo jo zasledovali v letu 2002, vezana na bilanco stanja, je bila konsolidacija kapitala podjetja. Zaradi slutnje recesije smo v letu 2001 oblikovali strategijo, ki naj saldira obveznosti, terjatve in premoženje podjetja na način, ki naj zagotavlja podjetju največjo možnost preživetja in neodvisnost od zunanjih sprememb.

Stalna sredstva smo povečali na račun obnovitve računalniške opreme ter zmanjšali za amortizacijo neopredmetenih osnovnih sredstev (uporabljane razvojne licence).

Kratkoročne terjatve do kupcev so se nam povečale zaradi izredno močne prodaje konec leta in 30 dnevnega plačilnega roka.

Kratkoročne finančne naložbe tvorijo posojila partnerjem in zaposlenim.

Za 12 mio so se nam povečale kratkoročne obveznosti na račun odločbe DURS na podlagi inšpekcijskega pregleda in obračunanih zamudnih obresti..

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti!

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.