Finančno poročilo za leto 2001

23 Maj 2001

V tem dokumentu najdete bilančne podatke podjetja DataLab. Podjetje vodi lastno računovodstvo strogo po slovenskih računovodskih standardih. Poleg lastnega računovodstva smo v letu 2001 uvedli zunanji neodvisni pregled (paberkovanje) poslovnih knjig. Pregled je opravilo podjetje Saša d.o.o. iz Ljubljane.

Izkaz uspeha

1997 1998 1999 2000 2001
A. Čisti prihodki iz prodaje 9.518 50.415 145.571 196.120 170.682
i. Čisti prihodki iz prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 7.902 49.413 143.620 194.861 159.737
ii. Čisti prihodki iz prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 157 1.242
iii. Čisti prihodki iz prodaje blaga in materiala na domačem trg 1.616 1.002 1.951 1.102 9.704
iv. Čisti prihodek iz prodaje blaga in materiala na tujem trgu
B. Povečanje vrednosti zalog in nedokončanih proizvodov 0 0 0 22.272 0
C. Zmanjšanje vrednosti zalog 0 0 0 0 22.272
Č. Vrednost userd. lastnih proizvodov, st. blaga 0 0 1.900 0 0
D. Drugi prihodki iz poslovanja 0 0 0 0 0
E. Kosmati donos iz poslovanja 9.518 50.415 147.471 218.392 148.410
F. Stroški blaga, materiala in storitev 4.274 18.177 58.402 138.295 51.860
i. Nabavna vrednost prodanega blaga 1.946 596 2.871 594 11.095
ii. Stroški materiala 150 1.112 3.190 90.924 1.125
iii. Stroški storitev 2.178 16.469 52.341 46.777 39.640
G. Stroški dela 1.964 13.018 39.716 62.953 69.693
i. Plače 602 6.513 24.784 46.113 46.394
ii. Stroški za socialno varnost 103 1.116 4.817 8.901 9.166
iii. Drugi stroški dela 1.259 5.389 10.115 7.939 14.134
H. Amortizacija neopred. osn. sredstev 47 2.905 9.770 11.928 10.548
I. Odpisi obratnih sredstev 3.061 1.193 0 725 1.019
J. Rezervacije 0 5.250 0 0 0
K. Drugi odhodki poslovanja 0 0 0 0 250
L. Dobiček iz poslovanja 172 9.872 39.583 4.491 15.040
M. Izguba iz poslovanja 0 0 0 0 0
N. Prihodki iz financiranja 0 1.424 2.499 684 2.915
i. Prihodki na podlagi deležev iz dobička
ii. Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja 1.424 2.499 684 2.915
O. Odpisi dolg. in kratk. finančnih naložb 0 0 0 549 0
P. Stroški obresti in drugi odhodki financiranja 80 414 953 11.074 11.831
R. Dobiček iz rednega poslovanja 92 10.882 41.129 0 6.124
S. Izguba iz rednega poslovanja 0 0 0 6.448 0
Š. Izredni prihodki 0 432 2.481 4.342 5.483
i. Od odprave rezervacij
ii. Drugi izredni prihodki 432 2.481 4.342 5.483
T. Izredni odhodki 0 1.355 2.190 8.446 12.151
i. Za poravnavo izgube prejšnjih let 1.681
ii. Drugi izredni odhodki 1.355 509 8.446 12.151
U. Celotni dobiček 92 9.959 41.420 0 0
V. Celotna izguba 0 0 0 10.552 544
Z. Davek iz dobička (izgube) 23 1.563 767 2.225 73
Ž. Čista dobiček posl. leta 69 8.396 40.653 0 0
X. Čista izguba posl. leta 0 0 0 12.777 617
Povprečno št. zaposlenih 1 5 15 19 15
Število mesecev poslovanja 5 12 12 12 12

 

Komentar uprave ob izkazu uspeha 2001

V letu 2001 je podjetje zasledovalo tri strateške cilje:

lansiranje novega produkta – DataLab PANTHEON 4.5 priprava lokalizacij za nastop na drugih trgih strateške konsolidacije in povezave zaradi prihajajoče recesije

Lansiranje produkta PANTHEON 4.5 je bilo zelo uspešno, saj ga je na pot pospremilo priznanje finalista v izboru za najboljši slovenski izdelek na INFOSu 2001. Izdelek je izšel z 24 dnevno zamudo, kar je dokaj dobro. Število napak je bilo občutno manjše kot pri prehodu iz PANTHEON na PANTHEON 4.0 (glej  letno poročilo 2001.).

Prodaja na tujih trgih se povečuje. Cilji sicer niso bili doseženi, vzrok gre iskati predvsem v neobstoječi partnerski mreži na Hrvaškem, vendar so obeti za prihodnjost dobri.

Visoka vrednost prodaje blaga izhaja iz kompletiranja licence PANTHEON z licenco za Microsoft SBS strežnik, s katerim smo pospešili prodajo v srednjem tržnem segmentu. Z vezano prodajo (boundling) smo uspeli povišati procent uporabnikov, ki imajo dovolj stabilno platformo za prihodnje generacije naše programske opreme. Ob tem moramo pripomniti, da je DataLab zaradi vezane prodaje imel stroške v višini 4,822,509.00 SIT (kar je razvidno tudi iz nižje vrednosti postavke A.iii. od postavke F.i).

Pravtako smo v letu 2001 z minimalnim dobičkom prodali vse ne-bistveno premoženje podjetja vključno z zalogami. Učinek je viden v bilanci stanja.

Medtem ko smo prva dva cilja uspešno opravili, smo bili pri tretji točki le delno uspešni. Uspeli smo konsolidirati finančne temelje (glej komentar uprave ob bilanci stanja), v marcu začeto združevanje s podjetjem BeSolutions pa je bilo v decembru zaradi različne usmeritve preklicano. Podjetje DataLab je iz naslova združevanja nosilo stroške v višini 4,264,914.00 SIT, ki jih moramo iz izkaza uspeha odšteti od F.iii. – Stroški storitev, da dobimo pravilno oceno stroškov poslovanja, ki je primerljiva z ostalimi leti.

Prihodek iz poslovanja je nižji od prejšnjih let zaradi dokončnega prehoda na nov način prodaje in podpore preko partnerskega kanala. V letih 1997-2000 je podjetje DataLab prodajalo licence in storitve neposredno končnim uporabnikom. V letu 2001 je prodaja tekla le preko partnerjev, bila rabatirana in posledično manjša kot v letih prej. Za realnejšo primerjavo vrednosti prodanih licenc si poglejte letno poročilo 2001.

Občutni so stroški obresti, ki se vlečejo iz leta 2000. Visoki stroški obresti so posledica financiranja podjetja s kreditom. V letu 2002 pričakujemo znaten upad te postavke, saj so krediti večinom saldirani (glej bilanco stanja).
Pozitiven je tudi trend pokritosti izdanih obrestovanj in prejetih obrestovanj. Če je leto 2000 izkazovalo komaj 6% pokritost, je v letu 2001 pokritost dosegla 25%, kar pomeni, da smo obresti za četrtino izposojenega denarja uspeli pokriti z obrestmi za posojen denar (denar posojamo partnerjem za dokončanje projektov, temelječih na PANTHEON-u).

Izredni prihodki so nastali s prodajo določenih osnovnih sredstev, ki jih ne potrebujemo več za opravljanje dejavnosti (2,432,683.00 SIT), preostanek pa plačane že odpisane terjatve in drugi viri.

Ob bilanci leta 2000 in 2001 smo počistili vse morebitno sporne terjatve. Zaradi tega ti leti izkazujeta povečano vrednost na postavki Drugi izredni odhodki.

Čeprav podjetje ni izkazalo dobička, je dolžno plačati 73,000 SIT davka na dobiček, ki izhaja iz naslova razlike koriščenih investicijskih olajšav za osnovna sredstva.

 

Bilanca stanja

1997 1998 1999 2000 2001
A. STALNA SREDSTVA 748 13.491 102.568 76.995 69.522
i. Neopredmetena dolgoročna sredstva 61 5.073 8.336 6.472
ii. Opredmetena osnovna sredstva 138 13.491 96.946 20.303 14.694
1. Nepremičnine 0 0 71.429 0 0
2. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 138 13.491 25.517 20.303 14.694
iii. Dolgoročne finančne naložbe 549 549 56 56
iv. Popravek kapitala 48.300 48.300
B. GIBLJIVA SREDSTVA 3.563 20.226 41.119 62.339 42.642
i. Zaloge 73 22.433
1. Material 0 0 0 0 0
2. Nedokončana proizvodnja 0 0 0 0 0
3. Proizvodi 0 0 0 22.272 0
4. Blago 73 0 0 161 0
ii. Dolgoročne terjatve iz poslovanja
iii. Kratkoročne terjatve iz poslovanja 1.612 18.513 38.248 35.691 36.826
iv. Kratkoročne finančne naložbe 1.303 1.303 2.062 1.374 4.127
v. Denarna sredstva 575 410 752 2.672 1.533
v. Aktivne časovne razmejitve 57 169 135
C. SREDSTVA 4.311 33.717 143.687 139.334 112.163
Č. ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 0 0 0 0 0
A. KAPITAL 1.225 14.868 53.883 45.902 48.498
i. Osnovni kapital 1.500 1.500 1.500 1.500 2.100
ii. Vplačni presežek kapitala
iii. Rezerve
iv. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 604 673 9.687 50.340 49.740
v. Prenesena izguba iz prejšnjih let 1.312 12.777
vi. Revalorizacijski popravek kapitala 364 708 2.043 6.839 10.052
vii. Nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta 69 11.987 40.653
viii. Izguba poslovnega leta 12.777 617
B. DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 5.250 220 236
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 46.667 38.192 24.085
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 3.082 18.849 37.887 54.637 37.410
i. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 2.464 16.411 22.094 44.385 36.318
ii. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 618 2.438 15.793 10.252 1.092
D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 4 0 0 383 11.934
E. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 4.311 33.717 143.687 139.334 112.163
F. ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 0 0 0 0 0

Komentar uprave ob izkazu uspeha 2001

Osnovna naloga, ki smo jo zasledovali v letu 2001, vezana na bilanco stanja, je bila konsolidacija kapitala podjetja. Zaradi slutnje recesije smo v letu 2001 oblikovali strategijo, ki naj saldira obveznosti, terjatve in premoženje podjetja na način, ki naj zagotavlja podjetju največjo možnost preživetja in neodvisnost od zunanjih sprememb.

Zmanjšanje stalnih sredstev je posledica odprodaje poslovno ne-bistvenih sredstev in amortizacije. Zmanjšanje gibljivih sredstev je posledica odprodaje zalog.

Kratkoročne terjatve do kupcev smo uspeli zmanjšati za 25%, skupna vrednost kratkoročnih terjatev pa se je povečala za 1,2 mio SIT na račun izpodbijane odločbe in vložene tožbe proti DURS v višini 10,070,918.34 SIT. Pravilnost našega ravnanja je v IKS 1-2/2001 z identičnim primerom potrdila tudi ZFR.

Kratkoročne finančne naložbe tvorijo posojila partnerjem in zaposlenim.

Močno smo zmanjšali dolgoročne (za 14 mio) in kratkoročne (za 17,2 mio) obveznosti, kar bo posledično vplivalo na naš uspeh v prihodnjih letih in zmanjšuje volatilnost podjetja.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti!

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.