Finančno poročilo za leto 2001

23 Maj 2001

V tem dokumentu najdete bilančne podatke podjetja DataLab. Podjetje vodi lastno računovodstvo strogo po slovenskih računovodskih standardih. Poleg lastnega računovodstva smo v letu 2001 uvedli zunanji neodvisni pregled (paberkovanje) poslovnih knjig. Pregled je opravilo podjetje Saša d.o.o. iz Ljubljane.

Izkaz uspeha

19971998199920002001
A.Čisti prihodki iz prodaje9.51850.415145.571196.120170.682
i.Čisti prihodki iz prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu7.90249.413143.620194.861159.737
ii.Čisti prihodki iz prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu1571.242
iii.Čisti prihodki iz prodaje blaga in materiala na domačem trg1.6161.0021.9511.1029.704
iv.Čisti prihodek iz prodaje blaga in materiala na tujem trgu
B.Povečanje vrednosti zalog in nedokončanih proizvodov00022.2720
C.Zmanjšanje vrednosti zalog000022.272
Č.Vrednost userd. lastnih proizvodov, st. blaga001.90000
D.Drugi prihodki iz poslovanja00000
E.Kosmati donos iz poslovanja9.51850.415147.471218.392148.410
F.Stroški blaga, materiala in storitev4.27418.17758.402138.29551.860
i.Nabavna vrednost prodanega blaga1.9465962.87159411.095
ii.Stroški materiala1501.1123.19090.9241.125
iii.Stroški storitev2.17816.46952.34146.77739.640
G.Stroški dela1.96413.01839.71662.95369.693
i.Plače6026.51324.78446.11346.394
ii.Stroški za socialno varnost1031.1164.8178.9019.166
iii.Drugi stroški dela1.2595.38910.1157.93914.134
H.Amortizacija neopred. osn. sredstev472.9059.77011.92810.548
I.Odpisi obratnih sredstev3.0611.19307251.019
J.Rezervacije05.250000
K.Drugi odhodki poslovanja0000250
L.Dobiček iz poslovanja1729.87239.5834.49115.040
M.Izguba iz poslovanja00000
N.Prihodki iz financiranja01.4242.4996842.915
i.Prihodki na podlagi deležev iz dobička
ii.Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja1.4242.4996842.915
O.Odpisi dolg. in kratk. finančnih naložb0005490
P.Stroški obresti in drugi odhodki financiranja8041495311.07411.831
R.Dobiček iz rednega poslovanja9210.88241.12906.124
S.Izguba iz rednega poslovanja0006.4480
Š.Izredni prihodki04322.4814.3425.483
i.Od odprave rezervacij
ii.Drugi izredni prihodki4322.4814.3425.483
T.Izredni odhodki01.3552.1908.44612.151
i.Za poravnavo izgube prejšnjih let1.681
ii.Drugi izredni odhodki1.3555098.44612.151
U.Celotni dobiček929.95941.42000
V.Celotna izguba00010.552544
Z.Davek iz dobička (izgube)231.5637672.22573
Ž.Čista dobiček posl. leta698.39640.65300
X.Čista izguba posl. leta00012.777617
Povprečno št. zaposlenih15151915
Število mesecev poslovanja512121212

 

Komentar uprave ob izkazu uspeha 2001

V letu 2001 je podjetje zasledovalo tri strateške cilje:

lansiranje novega produkta – DataLab PANTHEON 4.5 priprava lokalizacij za nastop na drugih trgih strateške konsolidacije in povezave zaradi prihajajoče recesije

Lansiranje produkta PANTHEON 4.5 je bilo zelo uspešno, saj ga je na pot pospremilo priznanje finalista v izboru za najboljši slovenski izdelek na INFOSu 2001. Izdelek je izšel z 24 dnevno zamudo, kar je dokaj dobro. Število napak je bilo občutno manjše kot pri prehodu iz PANTHEON na PANTHEON 4.0 (glej  letno poročilo 2001.).

Prodaja na tujih trgih se povečuje. Cilji sicer niso bili doseženi, vzrok gre iskati predvsem v neobstoječi partnerski mreži na Hrvaškem, vendar so obeti za prihodnjost dobri.

Visoka vrednost prodaje blaga izhaja iz kompletiranja licence PANTHEON z licenco za Microsoft SBS strežnik, s katerim smo pospešili prodajo v srednjem tržnem segmentu. Z vezano prodajo (boundling) smo uspeli povišati procent uporabnikov, ki imajo dovolj stabilno platformo za prihodnje generacije naše programske opreme. Ob tem moramo pripomniti, da je DataLab zaradi vezane prodaje imel stroške v višini 4,822,509.00 SIT (kar je razvidno tudi iz nižje vrednosti postavke A.iii. od postavke F.i).

Pravtako smo v letu 2001 z minimalnim dobičkom prodali vse ne-bistveno premoženje podjetja vključno z zalogami. Učinek je viden v bilanci stanja.

Medtem ko smo prva dva cilja uspešno opravili, smo bili pri tretji točki le delno uspešni. Uspeli smo konsolidirati finančne temelje (glej komentar uprave ob bilanci stanja), v marcu začeto združevanje s podjetjem BeSolutions pa je bilo v decembru zaradi različne usmeritve preklicano. Podjetje DataLab je iz naslova združevanja nosilo stroške v višini 4,264,914.00 SIT, ki jih moramo iz izkaza uspeha odšteti od F.iii. – Stroški storitev, da dobimo pravilno oceno stroškov poslovanja, ki je primerljiva z ostalimi leti.

Prihodek iz poslovanja je nižji od prejšnjih let zaradi dokončnega prehoda na nov način prodaje in podpore preko partnerskega kanala. V letih 1997-2000 je podjetje DataLab prodajalo licence in storitve neposredno končnim uporabnikom. V letu 2001 je prodaja tekla le preko partnerjev, bila rabatirana in posledično manjša kot v letih prej. Za realnejšo primerjavo vrednosti prodanih licenc si poglejte letno poročilo 2001.

Občutni so stroški obresti, ki se vlečejo iz leta 2000. Visoki stroški obresti so posledica financiranja podjetja s kreditom. V letu 2002 pričakujemo znaten upad te postavke, saj so krediti večinom saldirani (glej bilanco stanja).
Pozitiven je tudi trend pokritosti izdanih obrestovanj in prejetih obrestovanj. Če je leto 2000 izkazovalo komaj 6% pokritost, je v letu 2001 pokritost dosegla 25%, kar pomeni, da smo obresti za četrtino izposojenega denarja uspeli pokriti z obrestmi za posojen denar (denar posojamo partnerjem za dokončanje projektov, temelječih na PANTHEON-u).

Izredni prihodki so nastali s prodajo določenih osnovnih sredstev, ki jih ne potrebujemo več za opravljanje dejavnosti (2,432,683.00 SIT), preostanek pa plačane že odpisane terjatve in drugi viri.

Ob bilanci leta 2000 in 2001 smo počistili vse morebitno sporne terjatve. Zaradi tega ti leti izkazujeta povečano vrednost na postavki Drugi izredni odhodki.

Čeprav podjetje ni izkazalo dobička, je dolžno plačati 73,000 SIT davka na dobiček, ki izhaja iz naslova razlike koriščenih investicijskih olajšav za osnovna sredstva.

 

Bilanca stanja

19971998199920002001
A.STALNA SREDSTVA74813.491102.56876.99569.522
i.Neopredmetena dolgoročna sredstva615.0738.3366.472
ii.Opredmetena osnovna sredstva13813.49196.94620.30314.694
1.Nepremičnine0071.42900
2.Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva13813.49125.51720.30314.694
iii.Dolgoročne finančne naložbe5495495656
iv.Popravek kapitala48.30048.300
B.GIBLJIVA SREDSTVA3.56320.22641.11962.33942.642
i.Zaloge7322.433
1.Material00000
2.Nedokončana proizvodnja00000
3.Proizvodi00022.2720
4.Blago73001610
ii.Dolgoročne terjatve iz poslovanja
iii.Kratkoročne terjatve iz poslovanja1.61218.51338.24835.69136.826
iv.Kratkoročne finančne naložbe1.3031.3032.0621.3744.127
v.Denarna sredstva5754107522.6721.533
v.Aktivne časovne razmejitve57169135
C.SREDSTVA4.31133.717143.687139.334112.163
Č.ZUNAJBILANČNA SREDSTVA00000
A.KAPITAL1.22514.86853.88345.90248.498
i.Osnovni kapital1.5001.5001.5001.5002.100
ii.Vplačni presežek kapitala
iii.Rezerve
iv.Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let6046739.68750.34049.740
v.Prenesena izguba iz prejšnjih let1.31212.777
vi.Revalorizacijski popravek kapitala3647082.0436.83910.052
vii.Nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta6911.98740.653
viii.Izguba poslovnega leta12.777617
B.DOLGOROČNE REZERVACIJE005.250220236
C.DOLGOROČNE OBVEZNOSTI0046.66738.19224.085
Č.KRATKOROČNE OBVEZNOSTI3.08218.84937.88754.63737.410
i.Kratkoročne obveznosti iz poslovanja2.46416.41122.09444.38536.318
ii.Kratkoročne obveznosti iz financiranja6182.43815.79310.2521.092
D.PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE40038311.934
E.OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV4.31133.717143.687139.334112.163
F.ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI00000

Komentar uprave ob izkazu uspeha 2001

Osnovna naloga, ki smo jo zasledovali v letu 2001, vezana na bilanco stanja, je bila konsolidacija kapitala podjetja. Zaradi slutnje recesije smo v letu 2001 oblikovali strategijo, ki naj saldira obveznosti, terjatve in premoženje podjetja na način, ki naj zagotavlja podjetju največjo možnost preživetja in neodvisnost od zunanjih sprememb.

Zmanjšanje stalnih sredstev je posledica odprodaje poslovno ne-bistvenih sredstev in amortizacije. Zmanjšanje gibljivih sredstev je posledica odprodaje zalog.

Kratkoročne terjatve do kupcev smo uspeli zmanjšati za 25%, skupna vrednost kratkoročnih terjatev pa se je povečala za 1,2 mio SIT na račun izpodbijane odločbe in vložene tožbe proti DURS v višini 10,070,918.34 SIT. Pravilnost našega ravnanja je v IKS 1-2/2001 z identičnim primerom potrdila tudi ZFR.

Kratkoročne finančne naložbe tvorijo posojila partnerjem in zaposlenim.

Močno smo zmanjšali dolgoročne (za 14 mio) in kratkoročne (za 17,2 mio) obveznosti, kar bo posledično vplivalo na naš uspeh v prihodnjih letih in zmanjšuje volatilnost podjetja.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti!

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.