Delitveni načrt prenosne družbe DATALAB Tehnologije d.d. z dne 9.1.2018

10 Jan 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba DATALAB Tehnologije d.d., Hajdrihova 28C, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: DATALAB d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

DATALAB Tehnologije d.d., Hajdrihova 28C, 1000 Ljubljana, matična številka 1864629000, davčna številka: 87965399 (v nadaljevanju: DATALAB d.d.), kot prenosna družba, je iz razloga naknadnega povečanja osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala, v skladu s prvim odstavkom 629. člena Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z določbami 586. člena Zakona o gospodarskih družbah dne 10.01.2018 predložila registrskemu sodišču – Okrožnemu sodišču v Ljubljani nov Delitveni načrt prenosne družbe DATALAB d.d. z dne 9.1.2018 (v nadaljevanju: Delitveni načrt) v zvezi z nameravano oddelitvijo z ustanovitvijo nove družbe. S predmetno objavo se delničarje prenosne družbe obvešča, da lahko na sedežu družbe DATALAB d.d. vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) med 9 in 16 uro v tajništvu družbe DATALAB d.d., na poslovnem naslovu Hajdrihova ulica 28C, Ljubljana, v času od objave tega obvestila do dneva zasedanja skupščine družbe DATALAB d.d., ki bo 12.2.2018, ki bo odločala o soglasju za oddelitev, pregledajo Delitveni načrt z vsemi prilogami (predlog statuta nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., revidirano zaključno poročilo družbe DATALAB d.d. po stanju na dan 30.6.2017, ki je revidirano letno poročilo družbe DATALAB d.d. za obdobje od 1.7.2016 do 30.6.2017, otvoritveno bilanco družbe DATALAB d.d., otvoritveno bilanco družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., sklep sodišča o imenovanju revizorjev), poročila delitvenega in ustanovitvenega revizorja, letna poročila družbe DATALAB d.d. za zadnja tri poslovna leta ter poročilo poslovodstva in poročilo upravnega odbora o pregledu oddelitve. Pri tem se delničarje prenosne družbe obvešča tudi o tem, da mora družba DATALAB d.d. vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis teh listin, poleg tega pa bodo navedene listine predložene tudi na sami skupščini prenosne družbe, na kateri bo njeno poslovodstvo ustno razložilo vsebino delitvenega načrta ter delničarje obvestilo o vseh pomembnih spremembah premoženja prenosne družbe v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Vse upnike družbe DATALAB d.d. se obvešča in opozarja, da jim je družba DATALAB d.d. dolžna na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis delitvenega načrta.

 

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 10.1.2018 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Upravni odbor družbe

Pripeti dokumenti:

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.