, ,

Vodenje poslovnih knjig društva

3 Mar 2020

Vodenje poslovnih knjig društva mora biti skladno z Zakonom o društvih. Le za osvetlitev konteksta – društvo predstavlja pravnoorganizacijsko obliko zasebnega prava, ki je samostojna in nepridobitna. Z vpisom v register društev pridobi pravno osebnost. Za njeno registracijo je pristojna upravna enota – na območju katere je sedež društva. O ustanovitveni zahtevi odloči v roku 30 dni od njenega prejema.

 

Vodenje poslovnih knjig društva je predpisano z zakonom

Vodenje poslovnih knjig društva je torej jasno določeno z zakonom. Društvo z doslednim upoštevanjem zakonskih določil  zagotavlja transparentnost svojega finančnega in materialnega položaja. To pomeni, da mora društvo voditi poslovne knjige in oddajati leta poročila v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

 

Vodenje poslovnih knjig društva mora tako vselej potekati transparentno. Bolj natančno v skladu s 26. členom Zakona o društvih, in sicer po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Pri čemer taista zakonodaja dopušča, da ob izpolnjenju določenih pogojev, društvo izbere enostavno knjigovodstvo. S tem lahko samo vodi poslovne knjige oziroma opravlja računovodenje.

 

Vodenje poslovnih knjig društva mora biti opredeljeno v temeljnem aktu

Vodenje poslovnih knjig društva se določi s temeljnim aktom oziroma posebnim aktom. Vendar mora pri tem izpolnjevati vsaj dva izmed navedenih pogojev:

  • povprečno število redno zaposlenih preteklega leta ne presega dva,
  • letni prihodki preteklega poslovnega leta ne presegajo 30.000 evrov,
  • povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku poslovnega leta ne presega 50.000 evrov.

Tista društva, ki imajo prihodke preteklega poslovnega leta manjše od 10.000 evrov, lahko vodijo le knjigo prejemkov in izdatkov oziroma tako imenovani blagajniški dnevnik. Medtem ko ostale podatke za letno poročilo zagotovijo z letnim popisom in ocenitvijo.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X