Ugodnejši krediti za investicije in obratna sredstva

12 Feb 2024

Slovenski podjetniški sklad (SPS) planira v kratkem objaviti javni razpis Garancije za bančne kredite – P1 plus 2024.

Namen garancijske sheme SPS-a je zagotavljati ugodno financiranje mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov.

Namen razpisa

→ Omogočiti lažje, hitrejše in ugodnejše najemanje bančnih kreditov.

→ Povečati možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki sama nimajo zadostnih  jamstev za zavarovanje kredita.

→ Zagotovitev likvidnosti ter konkurenčno uveljavljanje na trgu.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Predvideni kreditno-garancijski pogoji

Višina sofinanciranja: do 80 % kritje upravičenih stroškov.

Zavarovanje: 60 ali 80 % garancija SPS-a za zavarovanje bančnega kredita.

Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,35 % do 0,85 %.

Odplačilna doba: od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva ter od 1,5 let do 10 let za investicije.

Moratorij: do 24 mesecev za investicije ter do 6 mesecev za obratna sredstva.

Višina kredita:

→ do 1.250.000 EUR kredita za investicije

→ do 200.000 EUR kredita za obratna sredstva (srednje velika podjetja)

→ do 100.000 EUR kredita za obratna sredstva (mikro in mala podjetja)

Upravičeni stroški

1. Investicijska vlaganja, kamor sodijo:

→ materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, obnove in/ali nakupa (poslovnega) objekta;

→ nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc.

2. Obratna sredstva, kamor sodijo:

→ stroški materiala in trgovskega blaga,

→ stroški storitev,

→ stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).

 

V kolikor bi pri pripravi projektne dokumentacije želeli pomoč, se lahko obrnete na podjetje Terra Verde, s katerimi sodelujemo. Pripravljajo projektno dokumentacije, svetovanje in vodenje postopka prijave na javni razpis. Za vse dodatne informacije so vam na voljo na tajnistvo@terraverde.si ali na telefonski številki 051 276 260.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X