Datalab SI d.o.o.

Izvajamo projekt »Halcom One – celovita rešitev za odprto bančništvo«

Namen projekta je vzpostavitev enotne točke oziroma neodvisne platforme za vse banke, ki bo povezana z rešitvami digitalne banke in bo neodvisna od njenega dobavitelja ali kanala in bo omogočala dostop do vseh bančnih odprtih API-jev preko enotne točke, kar tretjim ponudnikom (TPP) znatno olajša integracijo z bankami.

»Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

www.eu-skladi.si


Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.