Funkcionalnosti sistema PANTHEON Public Service

Blagajna

Blagajna

Pri prodaji ali opravljanju storitev je praktično nepogrešljiva funkcija Blagajna. Omogoča izdajo računov za končne kupce na podlagi šifranta kupcev, artiklov in zalog.

Uporabljate lahko predpripravljene izpise za račune, seveda pa lahko vsak račun uredite po lastnih željah. Z enostavno vpeljavo ročnih terminalov in čitalcev črtne kode se čas za izdelavo dokumentov še bistveno zmanjša. Tako lahko vaše stranke kar najhitreje opravijo svoj nakup.

Vsebinske podrobnosti
 • izdaja POS (Point-of-sale) računov
 • šifrant kupcev
 • pregledovanje artiklov in zalog
 • zaključek blagajne in avtomatično knjiženje dokumentov
 • integracija čitalcev črtnih kod in ročnih terminalov
Naročila kupcev in dobaviteljev

Naročila kupcev in dobaviteljev

V modulu Naročila spremljamo prejeta naročila, ponudbe ali predračune kupcem ter dana naročila, povpraševanja ali prejete predračune dobaviteljev. Naročila so opremljena s statusi, tako da jih lahko spremljamo skozi celoten življenjski cikel.

Odpremna lista zelo poenostavi delo v večjih skladiščih, hkrati pa prinaša tudi možnost »trde rezervacije« – določitev blaga točno določenemu kupcu. CRM mehanizmi, ki jih ponujajo povezana razvojna podjetja, nam omogočajo takojšen dostop do vse dokumentacije, povezane s kupcem.

Naročila so lahko tudi podlaga za fakturiranje in izdajo blaga ter za delovne naloge za proizvodnjo. S priročnimi in preprostimi funkcijami lahko tako iz naročil kupcev ali dobaviteljem preprosto in brez ponovnega vnašanja podatkov izdelamo fakturo za prevzem ali fakturo za izdajo blaga, iz naročil kupcev pa lahko izdelamo tudi delovni nalog za proizvodnjo.

Na podlagi signalne (minimalne ali optimalne) zaloge ali naročil kupcev, program, upoštevajoč dobavni rok, samodejno generira ustrezna naročila dobaviteljem. Skoraj samoumevno je, da so izkazana neodpremljena naročila. Zelo uporaben je tudi pregled izdaj, kjer za vsako pozicijo naročila vidimo dinamiko njenih dobav. Spremljanje naročil kupcev lahko povežemo z internetno trgovino B2B ali B2C.

Vsebinske podrobnosti
Naročila kupcev

 • Poljubno število tipov naročil kupcev (npr. ponudba, predračun itd.)
 • Možnost določanja dveh partnerjev na dokumentu (kupec, prejemnik)
 • Takojšen pregled tekoče zaloge
 • Takojšen vpogled v finančno stanje kupca
 • Možnost dodajanja opcijskih proizvodov (alternativni proizvod z doplačilom)
 • Spreminjanje kosovnice sestavljenih materialnih sredstev v naročilih
 • Izpis naročila v več jezikih (npr. slovenščina, angleščina, hrvaščina itd.), oblika izpisa popolnoma prilagojena
 • Možnost dodajanja opomb na naročilo in k posamezni poziciji
 • Opis pozicij na ponudbi neposredno iz šifranta
 • Dodajanje naročila na naročilo
 • Možnost mehke in trde rezervacije zaloge
 • Možnost delne dobave
 • Možnost rezervacije naročil

Naročila dobaviteljem

 • Več tipov naročil dobaviteljem (npr. domači, tujina, komisija)
 • Oblikovanje naročila dobavitelja iz naročila kupca
 • Oblikovanje naročila dobavitelja iz podatkov o zalogi (minimalni in optimalni)
 • Oblikovanje sumarnega naročila dobavitelju za več naročil kupcev
 • Izpis v obliki naročilnice in v več jezikih
 • Spremljanje delne dobave
 • Obračun naročila
 • Pregled naročenega in še neizdobavljenega na strani kupcev in dobaviteljev
 • Pregled materialnih potreb
 • Analitika povpraševanj

Obračun naročil

 • Pregled naročenega in še neizdobavljenega na strani kupcev in dobaviteljev
 • Pregled materialnih potreb
 • Analitika povpraševanj
Elektronsko in spletno poslovanje

Elektronsko in spletno poslovanje

Uporabniki PANTHEON-a uporabljajo vse prednosti, ki jih omogoča elektronsko poslovanje – na voljo so vse oblike poslovanja z računovodskimi servisi,drugimi poslovnimi subjekti (podjetji), bankami in državo. Takšno poslovanje je hitro in učinkovito, predvsem pa predstavlja manjši strošek za uporabnika.

Elektronsko poslovanje je integrirano v poslovno-informacijski sistem in je na dosegu klika. Uporabnik na primer naredi predračun, ga izbere in klikne na »izvoz v PDF«, nato pa ga kar v programu pošlje svojemu kupcu/stranki. Podobno enostavna je elektronska oddaja obrazcev državi (DDV-O, Rek itd).

V zadnjih letih skokovito narašča popularnost spletnih trgovin in ostalih storitev. Tudi za takšne dejavnosti je PANTHEON odlična izbira – številna partnerska podjetja ponujajo lastne ali zakupljene spletne tehnologije, s katerimi ustrezno nadgradijo poslovno-informacijski sistem. Dokaz za dobro delo so številna podjetja, ki že uporabljajo PANTHEON za back-end program v svojih spletnih trgovinah, lekarnah, itd.

Vsebinske podrobnosti
 • avtomatičen izvoz predračunov, ponudb in računov v PDF in pošiljanje po e-pošti
 • skeniranje računov in pošiljanje le-teh računovodskemu servisu
 • elektronsko arhiviranje dokumentov
 • možnost izvažanja podatkov v MS Word, MS Excel in PDF
 • elektronska oddaja obrazcev (DDV, dohodnina, poročila bankam, itd.)
 • podpora poslovanju eSlog (naročila kupcev, dobaviteljev, ponudba, potrditev ponudbe, izdani in prejeti računi, dobropisi/bremepisi, povratnice)
 • elektronsko oddajanje obrazcev DDV-O, REK in IntraStat
 • preprosta integracija z različnimi spletnimi portali (E-trgovine, intranetni portali)
Izdaja in prejem računov

Izdaja in prejem računov

PANTHEON združuje prevzem in izdajo računov, medskladiščne prenose, materialno knjigovodstvo in spremljanje zalog, za potrebe maloprodaje so te funkcionalnosti povezljive tudi s POS blagajnami.

Glavne prednosti pri prejemu in izdaji računov so možnosti, ki jih PANTHEON ponuja svojim uporabnikom. Podpremo lahko še tako zahtevno trgovino ali proizvodno organizacijo – informacije o blagovnih pretokih so tako natančne, da jih lahko spremljamo celo do posamezne enote.

Popolnoma prilagodljiv mehanizem spremljanja posameznega kosa ter možnost šifriranja s serijskimi številkami podpira tudi najstrožje standarde sledljivosti. V programu je mogoče oblikovati dokumente spremembe cen; le-ti se lahko oblikujejo ročno za posamezne izdelke, skupinsko ali pa neposredno iz samih dokumentov prevzemov in izdaj. PANTHEON omogoča tudi periodično fakturiranje; v programu nastavimo, kaj in komu želimo zaračunati v rednih časovnih intervalih (npr. najemnino ali naročnino), program pa poskrbi za generiranje računov.

Za potrebe Intrastat poročanja je v programu vgrajena avtomatika oblikovanja poročil, ki se lahko oddajajo neposredno na CURS oz. SURS. Spremljanje stroškovnih nosilcev omogoča povezovanje prejetih in izdanih računov, potnih nalogov, plač, neposrednih stroškov … Je idealno orodje za inženiring podjetja ter organizacije z ABC-metodologijo spremljanja stroškov, saj vsak posel vsebuje svojo mikrobilanco.

V programu je omogočen tudi celovit pregled nad dokumentom, kar bistveno pripomore k produktivnosti uporabnikov pri delu s programskim paketom. V vsakem dokumentu vidimo vse dokumente in druge zapise, ki se navezujejo na izbranega. Številni obračuni izdanih in prejetih računov, materialnih prometov, poročil za SLOPAK in pregledi zalog pa nam omogočajo raznovrstne primerjave podatkov in analize, ki so nujno potrebne pri vsakdanjem poslovanju. Na tem mestu lahko tudi spremljamo evidence DDV.

Vsebinske podrobnosti
Izdani računi

 • Različni tipi fakturiranja (maloprodaja, veleprodaja v domači ali tuji valuti)
 • Samodejno razbremenjevanje skladišča
 • Možnost spremljanja sestavljenega ali embaliranega blaga (npr. pohištva)
 • Ročna ali samodejna izdaja serijskih številk
 • Možnost poljubnega oblikovanja izpisa izdanega dokumenta
 • Izpis dobavnice in transportnega lista brez dodatnega vpisovanja
 • Možnost periodičnega fakturiranja
 • Podpora komisijski prodaji
 • Izdaja dobavnic in oblikovanje zbirnih faktur na njihovi podlagi
 • Samodejna pretvorba naročila v račun z možnostjo korekcij
 • Samodejno oblikovanje blagajniškega prejemka ob plačilu z gotovino
 • Prilagojena maska za računalniške blagajne (POS)
 • Spremljanje nakupov s kreditnimi karticami, možnost spremljanja lojalnostnih programov
 • Možnost plačevanja na obroke
 • Samodejno oblikovanje blagajniškega prejemka ob plačilu z gotovino
 • Možnost oblikovanja avansnih računov in samodejno oblikovanje negativnih avansnih računov na podlagi izdanega računa ter možnost oblikovanja računov za lastno porabo
 • Možnost razdeljevanja dokumenta na oddelke in stroškovne nosilce

Prejeti računi

 • Različni tipi in številčenje vhodnih računov (blago, material, uvoz, prejemi EU, stroški podjetja, stroški projektov)
 • Podpora avansnim računom in njihovo samodejno zapiranje
 • Samodejna obremenitev skladišča
 • Oblikovanje prejetih računov z dodajanjem naročilnice in kontroliranje dobavljenega z naročenim
 • Obremenitev prejetih proizvodov z neposrednimi (neposredni stroški, transport …) in odvisnimi stroški (carina, itn.)
 • Oblikovanje dobavnic in na njihovi podlagi zbirnih računov
 • Možnost oblikovanja avansnih računov in samodejno oblikovanje negativnih avansnih računov na podlagi prejetega računa
 • Določanje konta stroška na ravni dokumenta ali na ravni pozicije
 • Možnost razdeljevanja dokumenta na oddelke in stroškovne nosilce ročno ali samodejno z delilnimi ključi
 • Možnost plačevanja na obroke
 • Samodejno oblikovanje blagajniškega izdatka ob plačilu z gotovino
 • Samodejno oblikovanje plačilnega naloga iz dokumenta prejema

Skladišče, zaloge, carina

Skladišče, zaloge, carina

 

Skladišče in zaloge

PANTHEON podpira vse ključne procese v skladiščih in omogoča popoln pregled nad vašim blagom. Pregled nad zalogo in naročili je hiter in enostaven, vrsta avtomatiziranih postopkov pa poskrbi za optimalno stanje blaga in zalog.

Ker ERP PANTHEON podpira tudi ostale procese v podjetju, je skladišče povezano z drugimi oddelki v podjetju (npr. prodajo, proizvodnjo, knjigovodstvom, itd.).

Vsebinske podrobnosti
 • enostaven prenos blaga med skladišči,
 • več načinov spremljanja zaloge,
 • možnost samodejnega oblikovanja medskladiščnega prenosa iz naročila ali drugega dokumenta,
 • spremljanje kalkulacije na izdajnem/prejemnem skladišču,
 • podpora carinskim skladiščem.

Carina

PANTHEON omogoča tudi celotno carinsko poslovanje. Podprta so carinska skladišča tipa D in zanje potrebne evidence.

Enako kot drugi moduli tudi modul carinskih skladišč deluje na način vrst dokumentov. S tem imamo enotno podporo za več carinskih skladišč in za poljubno število različnih zakonsko dovoljenih prometov na njih.

Dva modela evidence prejemov in izdaj
Osnovni princip modula carinskega skladišča je zagotavljanje evidence prejemov in izdaj po spremnih dokumentih. Uporabljamo lahko poenostavljen ali razširjen model, pač glede na potrebe, ki jih ima podjetje.

Pri poenostavljenem modelu spremljamo samo prevzeme in izdaje po enotnih upravnih listinah (EUL). V tem modelu velja načelo, da za vsako izdajo iz carinskega skladišča naredimo ustrezno carinsko prijavo, tako da lahko blago iz carinskega skladišča bodisi sprostimo v prost promet ali prodamo zunaj meja države. Razširjeni model pa predstavlja podporo carinskim dovoljenjem za tedensko ali mesečno carinjenje. V tem primeru torej na eno dopolnilno carinsko prijavo uvrstimo več izdaj oziroma knjigovodskih vpisov.

Poleg tega pa program vsebuje tudi podporo za hišno carinjenje in lastno deklariranje, vključno z oblikovanjem in izpisom EUL. Podprti sta tudi funkciji uvoznega deklariranja in EUL ter poenostavljeno deklariranje uvoza in izvoza.

Poleg omenjenega najdemo tudi tu vrsto analiz in obračunov, s katerimi spremljamo blago v carinskih skladiščih.

Vsebinske podrobnosti
EUL in Intrastat

 • možnost oblikovanja poročil EUL in Intrastat neposredno iz fakture,
 • možnost skupinskega oblikovanja poročil EUL in Intrastat,
 • možnost elektronskega izvoza poročil Intrastat na CURS in SURS preko ZZi.

Carinska skladišča

 • podpora carinskim skladiščem tipov A, B, C in D,
 • prevzemi v in izdaje iz carinskega skladišča
 • samodejno oblikovanje knjigovodskih vpisov,
 • spremljanje porekla in izjav,
 • vodenje popolne carinske evidence.
Potni nalogi

Potni nalogi

Potni nalogi nam omogočajo spremljanje potovanj (tudi krožnih), na katerih so nastali stroški v več valutah, izplačujemo pa jih lahko neposredno iz potnega naloga na različne načine (blagajniški izdatek, plačilni nalog, plače …).

Seveda imamo tudi tukaj na voljo številne izpise, od samega potnega naloga do obračuna (ne)izplačanih potnih nalogov.

Kakor pri plačah imamo tudi pri potnih nalogih omogočeno samodejno knjiženje.

Vsebinske podrobnosti
 • Podpira enostavna in krožna potovanja doma in v tujini
 • Različni načini izplačila:
  • blagajna (akontacija in izplačilo)
  • virmani
  • plača (nad in pod Uredbo)
  • kompenzacija
  • zbirno časovno izplačevanje PN
 • Obračun v poljubnih tujih valutah
 • Vodenje šifranta relacij, cen bencina, dnevnic
 • Izpisi (potni nalog, rekapitulacije po kriterijih)
 • Spremljanje podatkov o prilogah potnega naloga in dodatnih stroških
 • Samodejno knjiženje skupine nalogov ali posameznega naloga
 • Enostavni vnosi s prevzemi podatkov iz šifrantov (poslovni partnerji, osebne mape)
 • Evidenca PN z zakonskimi predpisi
 • Kontrola dostopa do podatkov z avtorizacijami
 • Možnost različnih lastnosti potnega naloga glede na vrsto dokumenta
Obračun DDV

Obračun DDV

PANTHEON omogoča spremljanje davčnih evidenc v skladu z veljavno zakonodajo.

Davčne knjige se v programu oblikujejo samodejno glede na podatke, ki smo jih predhodno vnesli v modul Blago. Podatki se v davčne evidence ustrezno uvrščajo glede na izbrano davčno stopnjo in način nabave oz. prodaje, s tem mislimo na domačo oz. tujo nabavo ali na prodajo končnim kupcem … V knjige računov spadajo: knjige izdanih računov in prejetih avansov za domače izdaje in EU ter knjige prejetih računov in danih avansov za domače nabave, EU in uvoz. Tu pa je tudi posebna evidenca 85.a člena oz. obrazcev PE-7 in PE-17, ki se prav tako oblikujeta samodejno glede na predhodno vnesene podatke v modulu Blago.

Davčne knjige lahko za potrebe različnih analiz in kontrol izpisujemo tudi za obdobje, ki je različno od davčnega, npr. za en teden, za posameznega partnerja, oddelek …

Tudi obračun DDV (DDV-O) se v programu oblikuje samodejno. Lahko ga izpišemo neposredno iz programa ali pa izvozimo v sistem eDavki. V programu je omogočeno tudi samodejno oblikovanje Priloge DDV-O. Ko obračun DDV pošljemo na davčni urad, v programu zaklenemo davčno obdobje, kar pomeni, da za to obdobje popravki v programu niso več mogoči. Tako oblikovan DDV-O se v programu poknjiži samodejno.

Davčni zavezanec, ki dobavlja blago drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki je identificirana za namene DDV v drugi državi članici Unije, mora dobave blaga v Uniji izkazati v rekapitulacijskem poročilu oz. na obrazcu RP-O, ki se v programu prav tako oblikuje samodejno. Za popravljanje podatkov iz predhodnih obdobij je na voljo vnosna tabela, kamor lahko neposredno vnesemo podatke.

Vsebinske podrobnosti
 • Davčne evidence: knjige izdanih, prejetih računov in računov iz uvoza
 • Knjige danih in prejetih avansov
 • Knjige izdanih/prejetih računov in danih/prejetih avansov za EU
 • Samodejno oblikovanje obračuna DDV
 • Oblikovanje Priloge DDV-O
 • Kvartalno poročilo, popravki obrazcev DDV-O vključno s prilogami
 • Samodejno knjiženje DDV
 • Podpora sistemu obračunavanja DDV po plačani realizaciji
Računovodstvo

Računovodstvo

PANTHEON računovodstvo podpira glavno knjigo s saldakonti ter omogoča samodejno in ročno knjiženje poslovnih dogodkov. Večina vknjižb se oblikuje samodejno po prednastavljenih predlogah. Računovodske pomožne knjige so popolnoma integrirane v glavno knjigo, brez podvojenega vnosa podatkov. Knjiženje pa dodatno olajša uporaba delilnih ključev po predhodno nastavljenih predlogah.

V program je že vključen osnovni kontni plan, seveda pa ga je mogoče dopolnjevati in spreminjati, prav tako tudi prednastavljene predloge samodejnih knjiženj.

V meniju »Bilance« lahko s prednastavljenimi predlogami in formulami pripravimo različne vrste izpisov Bilance stanja in Izkaza poslovnega izida po različnih obdobjih, oddelkih in stroškovnih nosilcih ter s primerjavo predhodnih obdobij, v domači in tuji valuti.

Zelo uporaben je meni »Kontrolni izpisi« samodejnih knjiženj in neizravnanih temeljnic, iz katerih lahko računovodstvo določi neusklajene vknjižbe. Prav tako program podpira tudi zapiranje razredov 4 in 7 po oddelkih in stroškovnih nosilcih ter samodejno pripravo temeljnice za knjiženje v glavno knjigo. V meniju »Zaključek leta« se prav tako samodejno oblikujeta zaključna in otvoritvena temeljnica.

Računovodski program podpira tudi »Poročilo Banki Slovenije« o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti.

V PANTHEON-u so na voljo tudi konsolidirani računovodski podatki, ki nudijo podporo vskupinjevanju (konsolidiranju) računovodskih podatkov v računovodskih izkazih. Skupinski računovodski izkazi so sestavljeni na podlagi posamičnih računovodskih izkazov vskupinjenih podjetij z ustreznimi vskupinjevalnimi (konsolidacijskimi) popravki, ki niso predmet knjiženja v računovodskih razvidih vskupinjenih podjetij. Konsolidacija se pripravi tako, da podjetje s posebnim dovoljenjem od izbranih odvisnih podjetjih prebere knjižbe, ki datumsko ustrezajo kriteriju za pripravo konsolidiranega računovodskega izkaza.

Vsebinske podrobnosti
 • Poljubno število tipov temeljnic s privzetimi nastavitvami za knjiženje
 • Popolna integriteta pomožnih knjig z glavno knjigo brez podvojenega vnosa podatkov
 • Avtomatsko knjiženje prejetih in izdanih računov, obračuna DDV, plač, potnih nalogov in drugih osebnih prejemkov, proizvodnje in porabe materialnih sredstev
 • Saldakonti v domači in tuji valuti
 • Pregledi vseh knjižb v glavni knjigi/saldakontih z možnostjo filtiranja po kontu, datumu, vrsti dokumenta, poslovnemu partnerju, številki dokumenta, ipd.
 • Ob spremembi kontnega plana je omogočen avtomatski prenos oziroma knjiženje iz starega kontnega plana na nov kontni plan in istočasno oblikovanje temeljnice
 • Avtomatsko zapiranje razredov 4 in 7 ter priprava temeljnice
 • Oblikovanje temeljnice za zaključek poslovnega leta ter otvoritvene temeljnice novega poslovnega leta
 • Dnevnik knjiženja detaljno in sumarno, po številki temeljnice, datumskih kriterijih, kontu, referentu, v domači in tuji valuti
 • Izpis konto kartice glede na izbrane kriterije kot so: za en konto ali več kontov, datum knjiženja, datum DDV, dokument, v domači in tuji valuti ali v obeh valutah, v različnih oblikah izpisa
 • Poročilo banki Slovenije o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti (SKV)
 • Kontrolni izpisi neizravnanih temeljnic, avtomatskih knjiženj in drugi kontrolni pregledi
 • Bruto bilance za poljuben razpon kontov in za poljubna obdobja, analitično po posameznih kontih, po kontih sintetike, kontih posameznih skupin in po razredih
 • Prednastavljeni bilančni pregledi z možnostjo poljubnega spreminjanja.
 • Priprava bilančnih pregledov po oddelkih in stroškovnih nosilcih, s primerjavo po obdobjih, ipd.
 • Možnost avtomatskega prenosa Bilance stanja, Izkaza poslovnega izida in Izkaza bilančnega dobička/izgube na AJPES, po predhodno nastavljenih predlogih bilanc
 • Spremljanje stroškov in prihodkov po posameznih stroškovnih nosilcih (projektih)
 • Vsi dokumenti (naročila, računi, potni nalogi, plače) podpirajo spremljanje preko stroškovnih nosilcev
 • Analiza stroškovnih nosilcev, vključno z bilanco uspeha in stanja
Osnovna sredstva

Osnovna sredstva

V Osnovnih sredstvih evidentiramo poslovne dogodke v zvezi s pridobivanjem, rabo in odtujevanjem osnovnih sredstev.

Register osnovnih sredstev vzdržuje podatke o posameznem osnovnem sredstvu, njegovem aktiviranju ter vseh spremembah do odtujitve. Zgodovina sprememb je vedno dosegljiva.

Pomembna je evidenca vrednostnih sprememb osnovnega sredstva, ki lahko poleg obračunov amortizacije vsebuje tudi spremembe zaradi oslabitve ali okrepitve osnovnega sredstva.

Na osnovnem sredstvu lahko vzdržujemo spremembe nahajališč (lokacij) v povezavi s podatki o poslovnih subjektih ter spremembe zadolžitev v povezavi s podatki o zaposlencih. Za osnovna sredstva, ki so hkrati tudi delovne naprave, lahko vodimo evidenco posegov in občasnih pregledov.

Obračun amortizacije izvedemo za izbrana osnovna sredstva ali za vsa, s potrditvijo obračuna pa se podatki zavedejo tudi v register. Program obračuna amortizacijo z upoštevanjem sprememb zaradi oslabitve ali okrepitve.

Knjiženje vseh dogodkov (sprememb in obračunov amortizacije) v glavno knjigo poteka samodejno, po kontih, prednastavljenih v šifrantu amortizacijskih skupin oz. registru osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Knjižimo lahko z upoštevanjem ali brez upoštevanja oddelkov in stroškovnih nosilcev.

Iskanje po registru osnovnih sredstev je hitro in pregledno, saj je omogočeno iskanje po več kriterijih. Inventuro osnovnih sredstev še posebno olajša integracija programa s čitalci črtnih kod. Program omogoča tudi samodejni prenos nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja iz dokumenta prevzema v register osnovnih sredstev in register drobnega inventarja.

Vsebinske podrobnosti
 • Omogočen samodejni prenos nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja iz dokumenta prevzema v register osnovnih sredstev in register drobnega inventarja
 • V registru osnovnih sredstev omogočeno podvajanje enakih osnovnih sredstev
 • Vodenje registra osnovnih sredstev po oddelkih in stroškovnih nosilcih
 • Okrepitev in oslabitev osnovnih sredstev ter odprava le teh
 • Likvidacija osnovnih sredstev z samodejno predhodno odpravo okrepitve ali oslabitve osnovnega sredstva
 • Izpisi kartice in registra osnovnega sredstva in drobnega inventarja, registra strukture, likvidiranih osnovnih sredstev in inventurnih pol
 • Samodejni obračun amortizacije osnovnih sredstev za vsa sredstva ali posamezno osnovno sredstvo, za poljubno izbrano časovno obdobje (mesečno, letno), s sočasnim obračunom amortizacije po kontih nabave ali amortizacije po kontih okrepitve ali amortizacije po kontih oslabitve
 • Izpisi obračuna amortizacije po kontih, amortizacijskih skupinah, inventarnih številkah, oddelkih in stroškovnih nosilcih
 • Enostavno restavriranje obračuna amortizacije ter vzpostavitev predhodnega stanja pred obračunom amortizacije
 • Samodejno knjiženje sprememb registra osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter obračuna amortizacije
 • Omogočen popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja s čitalcem črtne kode ter uvoz podatkov v register za nadaljnjo obdelavo podatkov
 • Vodenje dokumentacije
 • Spremljanje servisov in periodičnih pregledov
 • Zadolževanje in razdolževanje zaposlenih
 • Samodejno iskanje stanja ali delnega stanja zaloge za neko skladišče
 • Enostaven vnos inventurnega stanja v program
 • Samodejno oblikovanje inventurnih viškov
 • Oblikovanje dokumenta spremembe cene, samodejno ugotavljanje zalog in knjiženje
Servis

Servis

Servisne funkcionalnostiso namenjene podjetjem, ki v okviru svojega poslovanja opravljajo tudi servisno dejavnost ali dajejo za prodane izdelke garancijo.

Značilno za servis je, da morajo biti prometi prevzemov in izdaj izravnani. Kolikor kosov smo prejeli, moramo tudi izdati, zamenjati z drugimi ali zapreti z izdanimi oz. prejetimi dobropisi in obratno. Zato je za servisno dejavnost preddefinirano Skladišče reklamacij, na katerem vodimo zalogo količinsko in vrednostno.

Za spremljanje reklamacij kupcev imamo v programu na voljo tudi Servisni nalog, kjer na enem mestu v servis prevzamemo reklamirano blago, ga po popravilu izdamo nazaj, zamenjamo z drugim izdelkom ali zapremo z dobropisom. Program ob prevzemu reklamiranih izdelkov v servis tudi preverja, ali je kupec res kupil neki izdelek pri nas, s katerim dokumentom in ali je izdelek še v garanciji. Ob tem imamo glede na to, ali so artikli še v garanciji ali ne, v programu možnost zaračunljivega ali nezaračunljivega vračila reklamiranih izdelkov kupcu.

Spremljanje reklamacij dobaviteljem, torej izdelkov, ki jih pošljemo dobaviteljem nazaj v reklamacijo, pa poteka preko dokumentov izdaje reklamiranih izdelkov dobavitelju, ki jih nato prejmemo nazaj s prevzemom oz. v primeru prejetega dobropisa s strani dobavitelja reklamacijo zapremo.

Pregled odprtih oz. zaprtih reklamacijskih zahtevkov tako kupcev kot dobaviteljev in njihovo vsebino pa najdemo v obračunu servisa.

Vsebinske podrobnosti
Reklamacije kupcev

 • Podpora lastnemu servisu
 • Podpora za reklamacijske zahtevke in servisne naloge
 • Vodenje proizvodov po serijskih številkah in kupcih ter garancijskih rokih
 • Pregled dolgovanja kupcem, izdajanje nadomestnih proizvodov, fakturiranje servisnih zahtevkov, povezovanje servisnih zahtevkov z dobropisi

Reklamacije dobaviteljem

 • Samodejno oblikovanje spremnice za pošiljanje reklamacijskih zahtevkov dobavitelju na podlagi prejetih faktur in stanja skladišča
 • Možnost zapiranja servisnih zahtevkov z zamenjanimi proizvodi in povezovanja servisnih zahtevkov z dobropisi
 • Obračun dolgovanja dobavitelja iz naslova reklamacijskih zahtevkov
Obračun plač

Obračun plač

Obračun plač v sistemu PANTHEON odlikuje izjemna prilagodljivost, kar omogoča obračun za različne tipe podjetij, delovnih razmerij, osnovnih in dodatnih izplačil ter dajatev za njih.

Prav tako je mogoče enostavno obračunavanje plač in enkraten vnos podatkov, potem ko smo pripravili nastavitve za prvi obračun. Podlaga za obračun plač so personalne mape zaposlenega in šifranti delovnih mest ter drugi pripadajoči šifranti. PANTHEON samodejno prenese tudi podatke o odsotnosti z dela in prisotnosti na delu, plačilu prevoza, kreditih, plačilu članarin sindikatom, premijah PDPZ/ODPZ … z ustreznimi vrstami zaslužkov.

V sklopu obračuna plač imamo na voljo vse zakonsko predpisane obrazce (REK, Davek na izplačane plače, Obrazec 1 ZAP/M, 3, ZAP, ZPIZ-KID-SDČ …) ter veliko število drugih izpisov, ki nam pomagajo izpisati rekapitulacije prispevkov, zaslužkov, obračunov, kredite, šifre virmanov za izplačilo, letni karton zaposlenega, karton delavca z zavarovalno dobo s povečanjem …

Program nam omogoča izdelavo plačil neposredno iz forme, kjer smo pripravili in obračunali plače. Enako je s knjiženjem, ki nam plače samodejno knjiži v glavno knjigo.

Za varovanje osebnih podatkov je poskrbljeno, saj lahko dostop do zaupnih podatkov zaprete z avtorizacijskim mehanizmom.

Vsebinske podrobnosti
 • Fleksibilno definiranje obračunskih postavk – vrst zaslužka, prispevkov in davkov
 • Možnost vnosa, popravljanja in brisanja več delavcem hkrati
 • Zgodovinski podatki parametrov omogočajo ponovno obračunavanje (posameznik/vsi)
 • Prenos standardnih vrst zaslužkov med obračuni
 • Vodenje kratkoročnih in dolgoročnih kreditov ter drugih odtegljajev (upoštevanje omejitev ZIZ).
 • Orodje za preračun med netom, brutom in drugim brutom
 • Različni tipi obračuna glede na tip ustanove:
  • plače za s. p., gospodarske družbe in javne institucije (plačilna lista, ISPAP)
 • Različni tipi obračuna glede na tip razmerja:
  • redna plača (kolektivna/individualna pogodba, detaširan)
  • avtorski honorar (novinar, kulturnik …)
  • delovršna pogodba
  • sejnine in najemnine
  • delo vajencev, dijakov in študentov
 • Različni tipi obračuna osnovne plače:
  • izhodišče v bruto mesečni plači
  • izhodišče obračuna v kateri koli valuti
  • izhodišče obračuna na podlagi števila točk zaposlenih
  • izhodišče obračuna na podlagi ocene
  • izhodišče obračuna na podlagi tarifnega/plačilnega razreda
  • izhodišče obračuna na podlagi parametrov na delovnem mestu
  • izhodišče obračuna na podlagi parametrov v osebni mapi
  • izhodišče obračuna na podlagi parametrov na stroškovnih nosilcih
 • Različni tipi obračuna dodatnih izplačil:
  • več delovnih mest hkrati
  • sindikalna članarina od bruto zneska
  • bonitete
  • regres za letni dopust
  • invalidnine
  • jubilejne nagrade
  • odpravnine
  • prostovoljno dodatno zavarovanje
  • obvezno dodatno zdravstveno zavarovanje
  • neplačana odsotnost
  • minulo delo
  • beneficirana delovna doba
  • razlika do min. plače (obračunana in izplačana)
  • obračun prehrane in prevoza (tudi glede na relacijo)
  • stimuliranje zaposlenih
  • bolniške v breme delodajalca
  • bolniške v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Izpisi plač:
  • različne plačilne liste
  • različne rekapitulacije
  • obrazec M4/M8 (datoteka in izpis sumarno/po delavcih)
  • priprava letne dohodnine in prenos na DURS
  • davek na izplačane plače
  • obrazci REK (1, 1a, 1b, 2, Posebni davek, nerezidenti)
  • SP (Obračun prispevkov, Obračun članarin, Plačilne liste zaposlenih pri SP)
  • obrazec 1a, 3, 1-ZAP/M , ZAP-STRU/L (XML izvoz)
  • refundacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, bolniški list
  • refundacije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, seznam invalidov
 • Možnost izdelave poljubnih obrazcev
 • Možnost izvoza izpisov v MS Excelu in Wordu
 • Samodejna priprava plačilnih nalogov (posamično, skupno za banko)
 • Izvoz za Zbirni center Bankart (datoteka in izpis)
 • Črpanje podatkov iz drugih virov:
  • potnih nalogov (neizplačani potni nalogi do Uredbe in nad njo)
  • osebne mape (podatki o zaposlenih), proizvodnje (parametri iz proizvodnje)
  • opravila (podatki o prisotnosti na del.mestu)
  • koledar (podatki o odsotnosti na del. mestu)
 • Samodejno knjiženje v glavno knjigo
Kadrovska evidenca

Kadrovska evidenca

Posebna pozornost je v PANTHEON-u namenjena upravljanju kadrov, ki so pogosto zanemarjeno področje poslovne informatike. Jedro predstavlja personalna mapa kadrov. Na tem mestu je mogoče voditi različne evidence o delavcih rezidentih ali nerezidentih, pa naj bodo redno zaposleni, honorarno, študentje, vajenci ali pa že nekdanji zaposleni v podjetju.

Za vsakega zaposlenega sestavimo personalno mapo, kamor vnesemo njegove osebne podatke ter podatke o družinskih članih, podatke o preteklih delovnih razmerjih, gradimo zgodovino delavčevega gibanja v podjetju, spremljamo podatke o delovni dobi, beneficirani delovni dobi, delovni dobi za dopust, zgodovino delavčevega koriščenja dopusta in drugih odsotnostih, podatke o pripadajočem dopustu za posamezno leto, zdravniških pregledih ter druge obvezne podatke v skladu z Zakonom VZD, podatke o doseženi izobrazbi in šolanjih ter povezane stroške.

V modulu Kadri predstavljajo poseben sklop podatki o plači zaposlenega, podatki o delavčevem vstopu v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ter podatki o plačilu premij, o članstvu v sindikatih in plačilu članarin, delovni čas zaposlenega …, ki jih pozneje uporabimo povsod v programu.

Za namen zaposlovanja obstaja modul, ki omogoča spremljanje razpisov za delovna mesta. Na te razpise se prijavljajo kandidati, ki lahko ostanejo v naši bazi kot iskalci zaposlitve na nadaljnjih razpisih. Na osnovi opravljenih razgovorov opravimo ocenjevanje in izberemo ustreznega kandidata. Pozneje se ti podatki enostavno prenesejo v personalno mapo.

Za varovanje osebnih podatkov je poskrbljeno, saj lahko dostop do zaupnih podatkov zaprete z avtorizacijskim mehanizmom.

Vsebinske podrobnosti
 • Kadrovska evidenca (EMŠO, DŠ, rojstni podatki, prebivališče …)
 • Spremljanje podatkov delovne knjižice (izračun delovne dobe, jubileja …)
 • Spremljanje podatkov o družinskih članih, tujcih, delovnih dovoljenjih, različnih izkaznicah, sindikalnih članarinah
 • Evidenca izobraževanja kadrov tako pri uradnih institucijah kot tudi interno
 • Parametri za izračun plače (poljubna polja, uporabna v formulah za izračun plače)
 • Spremljanje kariere zaposlenega in premikov v podjetju
 • Evidenca nagrad in disciplinskih ukrepov
 • Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje – ODPZ
 • Modul za sistemizacijo delovnih mest
 • Spremljanje dopusta (izračun, izpisi, zgodovina) po formulah za izračun dopusta ali z vnosom (raven podjetja, delovnega mesta, delavca) ter izpis potrebnih odločb
 • Spremljanje različnih odsotnosti z dela, npr. bolniške, študijski dopust … (koledar, tabela, izpis)
 • Spremljanje delovnega časa in integracija z registratorji časa (Špica, 4pot)
 • Podatki o zdravstvenem stanju zaposlenega
 • VZD (spremljanje izpitov, koriščenja zaščitnih sredstev, arhiva dokumentacije zaposl.)
 • Zadolžitve za osnovna sredstva
 • Izračun dopustov in izdelava izpisov o dopustih
 • Zakonski šifranti (standardna klasifikacija poklicev, stopnja izobrazbe …)
 • Opozarjanje na dogodke (npr. roj. dan zaposlenega, iztek pogodbe, zdravniški pregled)
 • Obrazci M1, M2, M3, MDČ, PD-1
 • Izpisi (standardni izpisi, oblikov. lastnih izpisov)
 • Izvoz podatkov za pripravo verižnih pisem (MS Word in OpenOffice Write)
 • Razpisovanje potreb za delovno mesto (interno, PD-1, WWW), tvorjenje seznamov kandidatov in spremljanje razgovorov ter njihovo ocenjevanje
Enostavna proizvodnja

Enostavna proizvodnja

V modulu Enostavna proizvodnja se obvladujejo vsi enostavni proizvodni procesi. Center proizvodnje so kosovnice, na katerih imamo vse podatke o materialih in operacijah, ter delovni nalogi, preko katerih izdajamo material in prevzemamo izdelke. Delo nam poenostavi tudi vpeljava serijskih številk, saj jim lahko sledimo in tako detajlno spremljamo izdelek.

PANTHEON je odlična izbira tako za serijsko proizvodnjo kot za proizvodnjo po naročilu. Orodje v programu omogoča kreiranje delovnih nalogov na podlagi različnih kriterijev, obenem se v ozadju programa vrši kontrola, ki onemogoča večkraten prenos določenega naročila v delovni nalog. Pri obdelavi in izdelavi delovnih nalogov ima številka naročila kupca funkcijo veznega dokumenta, kar omogoča, da v vsakem trenutku vidimo status in stopnjo realizacije naročila kupca.

Vsebinske podrobnosti
Kosovnice

 • poenostavljeno delo s kosovnicami
 • kosovnica vsebuje vse podatke o materialih in operacijah, ki so potrebne za izdelavo določenega izdelka
 • kreiranje in ažuriranje kosovnic se izvaja direktno na šifrantu identov
 • možnosti kopiranja in prenosa podatkov iz drugih kosovnic
 • nivojski izpisi kosovnic
 • izpisi kosovnic, ki vsebujejo določen material

Delovni nalogi

 • praktično poljubno število različnih vrst delovnih nalogov
 • enostavno kreiranje delovnih nalogov
 • poenostavljen prenos naročil kupca v delovne naloge
 • vnos dejanske porabljene količine na posamezne delovne naloge, ter omejevanje te porabe
 • izpis delovne dokumentacije
 • lastni preračuni lastne cene
 • samodejno razbremenjevanje skladišča surovin in prenos dokončnih izdelkov na skladišča izdelkov
 • normiranje dela in pregled doseganja norme
 • servisni delovni nalogi za potrebe servisnih delavnic (npr. avtomehanična delavnica)

Serijske številke

 • izdelava izdelkov, ki so vodeni po serijskih številkah
 • sledenje in pregled izdanih serijskih številk
 • detajlni pregled izdelka (tracking), ki je voden po serijski številki z vnosom serijske številke
 • različne možnosti vodenja serijskih številk: posamične, saržne, sestavljene serijske številke
Poslovna inteligenca

Poslovna inteligenca

Nadzorne plošče

Nadzorne plošče so namenjene menedžmentu, analitikom in vsem ostalim, ki želijo orodje za pregled procesov v podjetju. Nadzorne plošče soizredno enostavne za uporabo inomogočajo prirejanje funkcij posameznikom. Tako je lahko sistem prirejen za potrebe direktorja, ki mu prikazuje samo ključne kazalce in podatke, analitiku ali finančniku pa prikazuje bolj podrobne, specifične podatke.

Uporabniki si lahko naredijo poljubno število nadzornih plošč, na voljo pa imajo tudi predpripravljene nadzorne plošče. V slednjih so že pripravljeni različni parametri, formule in načini prikaza poslovanja podjetja, tako da jih je samo potrebno napolniti s podatki in že lahko pregledujemo poslovanje.

Tako ključnih informacij ni več potrebno iskati po najrazličnejših lokacijah, jih prepisovati, kopirati in združevati na ločenih dokumentih. PANTHEON nadzorna plošča jih poišče namesto vas in lepo oblikovane prikaže na namizju.

Vsebinske podrobnosti
 • prikazi v obliki grafov, tabel, števcev, vrtilnih tabel, vrtilnih grafov ali kot poljuben ARES ter v obliki zemljevidov Google Maps
 • predpripravljene nadzorne plošče
 • enostavna izdelava »po meri« nadzornih plošč
 • prikaz OLAP ali SQL podatkov
 • številne predpripravljene plošče:
  • Ekonomičnost poslovanja
  • Likvidnost podjetja
  • Zadolženost podjetja
  • Dobičkonosnost poslovanja
  • Aktivnost podjetja
  • Sistem kazalnikov Model Zmijewskega
  • Sistem kazalnikov Chesserjev model
  • Sistem kazalnikov Kralicek Quicktest
  • Sistem kazalnikov Altman Z-score
  • Hitri pregled kazalnikov poslovanja
Primer prikaza direktorskih podatkov

 • Pregled narejenega dela po projektih
 • Koliko denarja je na računu odprtih ali zaprtih postavk
 • Terjatve in obveznosti
 • Na katerih segmentih so projekti
 • Mesečni rezultat dela
 • Grobe številke po dolgovih in terjatvah

Na ta način vidi direktor samo tiste podatke, ki so za njega pomembni, detajli pa so prepuščeni podpornemu osebju.

Analitika

ZEUS analiza je namenjena tako nezahtevnim uporabnikom, katerim je namenjen način dela “povleci in spusti”, kot tudi zahtevnejšim uporabnikom. Predvsem slednji bodo lahko maksimalno izkoristili vse možnosti, ki jih ponuja ZEUS Analiza. Analitične sposobnosti ZEUS Analiz so zagotovljene z uporabo vrtilne tabele in vrtilnega grafa, ki nudita funkcije, kot so vrtanje v globino, vrtenje dimenzij in filtriranje, ter z uporabo dodatnih funkcionalnosti, kot so vrtanje skozi (povezava na izhodiščne dokumente in šifrante), indeksi, izvoz v Excel, shranjevanje, itd.

Vsebinske podrobnosti
 • enostavna uporaba (“povleci in spusti”)
 • vrtilna tabela z vsemi OLAP funkcionalnostmi (drill down, pivot, filtriranje …)
 • veliko možnosti nastavitev (sortiranje, omejitve, indeksi, vsote …)
 • možnost shranjevanja nastavitev
 • analiziranje količine, vrednosti, RVC …
 • pregledna modularna zgradba (prodaja, nabava, finance, zaloge …)
 • »na klik« izvoz v Excel
 • vrtilni graf z vsemi OLAP funkcionalnostmi (drill down, pivot, filtriranje …)
 • grafični prikazi (stolpični, črtni, tortni, ploščinski …)
 • možnost 3D grafičnih analiz
 • »na klik« izvoz grafa v datoteko ».gif«
 • funkcija drill-through (vrtanje skozi) – povezava na dokumente in šifrante, ki so vsebovani v analizo
 • analize po dnevih, mesecih, kvartalih, letih

Poslovna poročila

Pri razvoju Poročil je bila na prvem mestu zahteva, da razvijemo uporabniku kar najbolj enostavno uporabo, zato smo razvili postopek “Izdelava poročil v štirih korakih«. Kot že samo ime pove, je s pomočjo ZEUS Poročil mogoče iz predpripravljenih oblik poročil in nekaj dodatnih nastavitev izdelati poljubno poročilo v štirih preprostih korakih. Seveda je vsako tako izdelano poročilo mogoče tudi natisniti, shraniti, izvoziti v Excel, ipd. Poročila so lahko tako tabelarična kot grafična.

Vsebinske podrobnosti
 • enostavna izvedba (»ZEUS poročilo v štirih korakih«)
 • veliko predpripravljenih poročil
 • veliko možnosti nastavitev (filtriranje, sortiranje, omejitve, indeksi …)
 • možnost shranjevanja nastavitev
 • spremljanje količine, vrednosti, RVC …
 • pregledna modularna zgradba (prodaja, nabava, finance, zaloge …)
 • »na klik« izvoz v Excel
 • grafični prikazi (stolpični, črtni, tortni, ploščinski …)
 • možnost 3D grafičnih poročil
 • poročila po dnevih, mesecih, kvartalih, letih
 • izčrpna navodila s primeri in razlago posameznih poročil

Načrtovanje

Želje uporabnikov po enostavni uporabi nismo pozabili niti pri razvoju Načrtovanja. Načrtovanje je omogočeno za področja prodaje, nabave, plač in financ; za poljubna časovna obdobja in po poljubnih parametrih (subjektih, državah, artiklih, klasifikacijah, oddelkih …). Načrtovane podatke je s pomočjo indeksov, razlik in kumulativ mogoče hitro primerjati z realiziranimi podatki. Poleg naštetega pa Načrtovanje odlikujejo tudi napredna orodja, kot je Generator načrta, ki na podlagi pretekle realizacije in odstotka povečanja/zmanjšanja načrtuje avtomatsko.

Vsebinske podrobnosti
 • enostavna uporaba
 • poljubno podrobno načrtovanje po najrazličnejših parametrih
 • pregledna modularna zgradba (prodaja, nabava, finance, plače …)
 • orodje »Generator načrta« – za enostavno (»avtomatsko«) načrtovanje na podlagi pretekle realizacije
 • »na klik« izvoz v Excel
 • enostavne primerjave načrta z realizacijo (razlike, indeksi, kumulative …)
 • povezave na ustrezne šifrante
 • načrtovanje po mesecih, kvartalih, letih

Pokličite (01) 252 89 50

Pokličite nas za preizkusno različico in se prepričajte, da je PANTHEON prava rešitev za vas.
X