,

Z novim letom boste podrobneje beležili delovni čas zaposlenih.

27 Dec 2022

Vlada Republike Slovenije je pripravila predlog sprememb in dopolnitve novega Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.  Z novim zakonom prihajajo spremembe pri vodenju evidence delovnega časa. Pred časom smo se teme dotaknili že v prispevku.  

Nov zakon prinaša administrativne spremembe, ki zajemajo celotno gospodarstvo. Kakšne novosti prinaša zakon preberite v nadaljevanju. Kjer vam bomo odgovorili na naslednja vprašanja.

 • Kakšne spremembe pri evidencah na področju dela prinaša novi zakon?
 • Kakšne podatke o zaposlenih bo treba voditi po novem?
 • Katera podjetja bodo morala evidence voditi elektronsko?
 • Kakšne so predvidene globe?

​​Vodenje evidenc obvezno že z obstoječo zakonodajo

​Obveznost vodenja evidenc oziroma pogovorno »štempljanje« je že predpisano v veljavni zakonodaji in jo v 12. členu predpisuje Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV).​  Evidenca delovnega časa ni namenjena zgolj potrebi obračuna plač, predložiti jo je treba tudi na zahtevo pristojnega organa.​ Z vsako zakonodajno spremembo se poveča tudi inšpekcijski nadzor, kateri preverjajo evidenčni list, na kater so jasno zabeležene informacije z delovnim časom, pavzami in dopusti.

Kakšne spremembe pri evidencah na področju dela prinaša novi zakon?

V predlogu zakona se nahaja 6 ključnih sprememb, ki bi omogočale boljšo evidenco delovnega časa zaposlenih:

 • Potrebno bo beležiti čas prihoda in odhoda delavca.
 • Opredelitev pojma delavca (predvsem bi vodenje evidence veljalo za vse, ki so v delovnem procesu, v to kategorijo sodijo tudi študenti, zaposleni prek avtorskih in podjemnih pogodb… ).​
 • Razjasnitev dileme glede roka za prijavo delavca v socialno​ varstvo.
 • Določitev podatkov, ki jih je treba vpisovati v evidenco o izrabi delovnega č​asa.
 • Način vodenja evidence o izrabi delovnega časa (za zagotovitev verodostojnosti evidence).​
 • Obveznost ustrezne hrambe evidence o izrabi delovnega časa.
 • Določitev sankcij za primer opustitve vodenja, hrambe ali posodabljanja evidenc ter pooblastilo za izrekanje glob.

Katera podjetja bodo morala evidence voditi elektronsko?

Po predlogu novele zakona bodo morala podrobno evidenco o delovnem času zaposlenih voditi vsa podjetja, ne bo pa obvezno elektronsko vodenje. To bo obvezno zgolj za obsojene kršitelje delovnopravne zakonodaje in tiste delodajalce, ki jim bodo tak predlog dali delavci – prek sindikata pri delodajalcu, sveta delavcev ali delavskega zaupnika.

Kakšne podatke o zaposlenih bo treba voditi po novem?

 • Podatke o številu ur
 • Skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa
 • Opravljene ure v času nadurnega dela
 • Neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila
 • Neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, z oznako vrste nadomestila
 • Neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače
 • Število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela
 • Izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom
 • Opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (zlasti opravljene ure nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo)
 • Opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa.
 • Tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa.

Neurejeni evidenci delovnega časa grozi globa Inšpektorata za delo

Če delodajalec nima vzpostavljene evidence delovnega časa za svoje zaposlene, ga lahko s strani Inšpektorata za delo doleti preko 4.000,00 € globe.

Elektronsko evidentiranje prinaša prihranek časa in poenostavi administracijo

Večja podjetja  večinoma že evidentirajo prihode, odmore in odhode zaposlenih elektronsko. Manjša podjetja pa za vodenje evidenc prihodov, odmorov in odhodov večinoma skrbijo sama oz. sploh ne beležijo delovnega časa kot to narekuje zakon. Z elektronskim vodenjem prihranite čas, ki bi ga porabili za ročno vodenje evidenc v raznih Excel razpredelnicah tabelah ipd..

Prednosti elektronskega evidentiranja delovnega časa:

 • lažje je spremljanje rednih delovnih ur in dodatnih viškov ali nadur,
 • evidence so urejene in pregledne,
 • pravila evidentiranja so bolj jasna,
 • takšna evidenca je tudi veliko bolj verodostojna kot ročno vodena evidenca.

Enostavno izpolnjevanje zakonskih pogojev s PANTHEON Web Light

PANTHEON Web Light je spletna in uporabniku prijazna rešitev za vodenje celotnega poslovanja. Predstavlja enostaven način za spremljanje evidence delovnega časa od doma ali iz podjetja, za izdajanje in prevzem računov, naročil, predračunov ter potnih nalogov, za vodenje zaloge v skladiščih, inventure in za celostni pregled poslovanja.

Rešitev PANTHEON Web Light poleg vseh naštetih funkcionalnosti omogoča delodajalcu, da enostavno dostopa do vseh podatkov za obračun plač in pripravi verodostojne podatke v primeru inšpekcijskega pregleda, saj ima takojšen vpogled v delovne ure in morebitne nadure zaposlenih. Prav tako pa se vsem zaposlenim, ki morda ne potrebujejo vseh funkcionalnosti, lahko dodeli PANTHEON Granula Evidenca delovnega časa s katero vsak zaposleni enostavno vodi evidenco delovnega časa.

PANTHEON Web Granula Evidenca delovnega časa

PANTHEON Granula Evidenca delovnega časa – Enostaven sistem načrtovanja in evidentiranja dela ter odsotnosti zaposlenih. Poleg evidentiranja delovnih ur zaposlenih s strani podjetja program vsakemu zaposlenemu omogoča dostop do lastnih delovnih ur, kontrole dopustov, bolniških odsotnosti ipd.

 

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X