,

Državna pomoč podjetjem v času epidemije – rok se izteka!

27 Avg 2020

Državna pomoč je bila v času epidemije dodeljena marsikateremu slovenskemu podjetju. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa sedaj prejemnike opozarja, da morajo do konca meseca avgusta oddati vloge za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči.

Državna pomoč je bila podjetjem dodeljena na osnovi interventnih zakonov

Vsa podjetja, ki so bila na podlagi interventnih zakonov upravičena do javnih sredstev, ki presegajo maksimalno vrednost, določeno v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ZIUZEOP-A, morajo do 31.8.2020 vložiti vlogo za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči.

Državna pomoč – mejne vrednosti:

Državna pomoč ne sme preseči:

  • 800.000 EUR na posamezno podjetje oziroma
  • 120.000 EUR na posamezno podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture ali
  • 100.0000 EUR na posamezno podjetje, dejavno na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.

Za velika podjetja pri katerih skupni znesek javnih sredstev za povračilo nadomestila plače in oprostitev plačila prispevkov iz 28. in 33. člena ZIUZEOP presega navedene maksimalne vrednosti, ZIUZEOP-A omogoča dodatno možnost dodelitve javnih sredstev (preko maksimuma) v skladu s pravili o državnih pomočeh za nadomestilo škode, ki jo je povzročil izredni dogodek. Veliko podjetje pa je v tem primeru zavezano dokazati nastalo škodo z oddajo vloge, in sicer do 31.8.2020.

Obvezna dokazila, če je bila državna pomoč presežena

Podjetje, kateremu je bila dodeljena državna pomoč, ki presega zgornje mejne vrednosti mora vlogi priložiti:

  1. pravilno izpolnjen Obrazec za oceno škode, z ustreznimi dokazili (izkaz poslovnega izida, knjigovodske listine, obračun davčnega odtegljaja in drugo),
  2. izjavo, koliko javnih sredstev je prejelo za namen odprave posledic škode,
  3. izjavo, koliko drugih javnih sredstev je prejelo za nadomestila plače in oprostitve prispevkov za iste delavce,
  4. kopije zavarovalnih polic za zavarovanje izpada prihodka oziroma v primeru, da podjetje ni zavarovano za izpad prihodka, ožigosano in podpisano izjavo direktorja ali druge pooblaščene osebe o tem, da podjetje ni bilo zavarovano za namene izpada prihodka oziroma za namene, ki pokrivajo tak izpad,
  5. kopije dokazil sodnih postopkov, arbitraže ali drugih virov za kritje škode, oziroma ožigosano in podpisano izjavo direktorja ali druge pooblaščene osebe o tem, da podjetje ni udeleženo v navedenih postopkih.

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X