,

Spremembe zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

28 Nov 2019

Davčne novosti, ki jih prinaša sprememba Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R) predstavljamo v nadaljevanju. Na splošno pa smo o spremembah na področju obdavčitve, skladno z davčno reformo 2019/2020 smo že pisali.

 

Davek od dohodkov pravnih oseb sistemsko ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Gre za temeljni davek na področju neposrednega obdavčenja dohodkov pravnih oseb.

Zavezanci po ZDDPO-2 so vse pravne osebe, razen Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. Zavezanci za obračunavanje davka so tudi zavezanci, ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, za katere zakon sicer določa oprostitev davka v delu nepridobitne dejavnosti.

Predmet obdavčitve po ZDDPO-2 so:

 1. dobiček rezidenta in dobiček nerezidenta, ki ga dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali prek poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji (obdavčitev na podlagi davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb) ter
 2. dohodki z virom v Sloveniji, za katere je določena obveznost za izračun in plačilo davčnega odtegljaja na viru (obdavčitev na podlagi obračuna davčnega odtegljaja).

ZDDPO-2 – Trenutno še veljaven zakon

Veljavni Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki se uporablja od 1. januarja 2007, je bil sprejet v okviru davčne reforme 2006. Cilj davčne reforme je bil zagotoviti obdavčitev, ki bo davčnim zavezancem omogočala pregledno in konkurenčno davčno okolje za poslovanje. V ZDDPO-2 so prenesene tri temeljne direktive EU s področja obdavčitve dohodkov pravnih oseb. To so:

 1. direktiva o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic,
 2. direktiva o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic ter direktiva o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic,
 3. direktiva o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga, in sicer splošno pravilo o preprečevanju zlorab in pravila o nadzorovanih tujih družbah.

 

Davek od dohodkov pravnih oseb – cilji predlaganih sprememb

Cilji predloga zakona, ki naj bi pomembno vplivali na davek od dohodkov pravnih oseb so naslednji:

 1. zajeziti prakse izogibanja davkom, ki vplivajo na davčno osnovo v posamezni državi in na delovanje notranjega trga.
 2. proračunskih prihodkov iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb.
 3. približati priznavanje odhodkov za davčne namene v posameznih davčnih obdobjih dejanskim najemninam v tem obdobju ter omogočiti uporabo nove ureditve od 1. 1. 2019 dalje, to je od začetka uporabe novih računovodskih pravil dalje.
 4. usmerjeni tudi k nadomestitvi izpada finančnih učinkov zaradi razbremenitve dohodkov iz dela in k zagotavljanju stabilnih in predvidljivih javnofinančnih prihodkov.
 5. enakomerna obdavčitev zavezancev s približno enakimi dohodki/dobički, še posebej v primeru zavezancev iz različnih gospodarskih panog.

Davčne spremembe, ki zadevajo dohodke pravnih oseb

Davek od dohodkov pravnih oseb po novem ZDDPO-2R prinaša naslednje poglavitne rešitve:

Delni prenos direktive o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom

Predlog zakona za primere, ko davčni zavezanec prenese sredstva ali svoje davčno rezidentstvo iz Slovenije, določa obdavčitev ekonomske vrednosti morebitnega kapitalskega dobička, ustvarjenega v Sloveniji. Slednje velja tudi, če ta dobiček v času izstopa še ni bil realiziran. Pod določenimi pogoji določa pravico do odloga plačila davka, in sicer v največ petih enakih letnih obrokih.

 

S predlogom zakona se določajo pravila za odpravljanje oziroma nevtralizacijo učinkov hibridnih neskladij. Določila veljajo tako odpravo neskladij med državami članicami kot tudi s tretjimi državami, ki nastanejo zaradi vzajemnega delovanja različnih pravnih sistemov. V skladu z novimi pravili se:

 • zavezancu bodisi zavrne odbitek plačila, odhodkov ali izgub ali
 • se od zavezanca zahteva, da plačilo vključi v svoj obdavčljivi dohodek.

Amortizacija pri poslovnih najemih

Poslovni najem je v računovodskih pravilih opredeljen kot najem, pri katerem se na najemnika ne prenesejo vsa pomembna tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, ki je predmet najema. Trajanje najema se praviloma ne ujema z večjim delom dobe gospodarne uporabe sredstva. V praksi je le-to  praviloma krajše. Zaradi navedenega se sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe, pri najemniku v poslovnem najemu amortizira od datuma začetka najema do konca njegove dobe koristnosti. V kolikor je le-to krajše od dobe koristnosti sredstva pa do konca trajanja najema. Dejanska amortizacijska doba teh sredstev torej praviloma odstopa od povprečnih dob gospodarne uporabe teh sredstev, na podlagi katerih so določene najvišje letne amortizacijske stopnje.

 

S spremembo računovodskih pravil se sama vsebina poslovnih najemov ni spremenila. Spremenilo se je evidentiranje odhodkov iz tega naslova. ZDDPO-2 se dopolnjuje z določbo, ki bo približala priznavanje odhodkov za davčne namene v posameznih davčnih obdobjih dejanskim najemninam v tem obdobju. Za sredstva, vzeta v poslovni najem, se bo za izračun najvišje letne amortizacijske stopnje uporabila dejanska amortizacijska doba sredstva. Ta predstavlja pravico do uporabe sredstva v poslovnem najemu. Dopolnjena določba zakona se bo uporabljala od 1. 1. 2019 dalje. Torej od začetka uporabe novih računovodskih pravil.

Razbremenitev dela in ukrepi za nadomestitev izpada javno finančnih prihodkov

Za nadomestitev izpada finančnih učinkov zaradi razbremenitve dohodkov iz dela se predlaga omejitev zmanjšanja davčne osnove zaradi uveljavljanja davčnih olajšav in pokrivanja prenesene davčne izgube in zvišanje davčne stopnje. Predlog zakona določa dvig stopnje davka od dohodkov pravnih oseb z 19 % na 20 % in uvaja omejitev zmanjšanja davčne osnove zaradi uveljavljanja davčnih olajšav in pokrivanja prenesene davčne izgube na 65 % davčne osnove.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X