Poznate obvezne sestavine letnega poročila?

21 Sep 2016

Kot narekuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1l), morajo tako gospodarske družbe kot samostojni podjetniki enkrat letno sestaviti letno poročilo in tokrat predstavljamo, kaj so bistvene sestavine letnega poročila.

Letno poročilo velikih in srednjih kapitalskih družb ter dvojnih družb mora vsebovati naslednje sestavine:

 • bilanca stanja,
 • izkaz poslovnega izida,
 • izkaz denarnih tokov,
 • izkaz gibanja kapitala,
 • priloge s pojasnili k izkazom,
 • poslovnega poročila.

 

Letno poročilo majhnih kapitalskih družb, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranem trgu, je sestavljeno vsaj iz:

 • bilance stanja,
 • izkaza poslovnega izida,
 • priloge s pojasnili k izkazom.

 

Letno poročilo drugih osebnih družb in podjetnikov, katerih podjetje ustreza merilom za majhne družbe, mora vsebovati sestavine, kot so:

 • bilance stanja,
 • izkaza poslovnega izida.

 

Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu poslovnega leta.

Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu.

Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala v poslovnem letu, vključno z uporabo čistega dobička in pokrivanjem izgube.

Izkaz denarnih tokov prikazuje gibanje prejemkov in izdatkov ali pritokov in odtokov v poslovnem letu ter pojasnjuje spremembe pri stanju denarnih sredstev.

 

 

Letnemu poročilu se, kadar obstaja, priloži revizijsko poročilo, predlog za uporabo bilančnega dobička in poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo, ki pa niso sestavni deli letnega poročila.

Poslovno poročilo mora vsebovati vsaj pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena.

 Data_logo

Monika Kern – Podjetje Data d. o. o., poslovne storitve
Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na Datine strokovnjake. Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.
Prispevek je bil prvič objavljen na spletni strani www.data.si.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X