Računovodstvo

Vključeno v licence

SE
ME
GE
MF

Računovodstvo

PANTHEON računovodstvo podpira glavno knjigo s saldakonti ter omogoča samodejno in ročno knjiženje poslovnih dogodkov. Večina vknjižb se oblikuje samodejno po prednastavljenih predlogah. Računovodske pomožne knjige so popolnoma integrirane v glavno knjigo, brez podvojenega vnosa podatkov. Knjiženje pa dodatno olajša uporaba delilnih ključev po predhodno nastavljenih predlogah.

V program je že vključen osnovni kontni plan, seveda pa ga je mogoče dopolnjevati in spreminjati, prav tako tudi prednastavljene predloge samodejnih knjiženj.

V meniju »Bilance« lahko s prednastavljenimi predlogami in formulami pripravimo različne vrste izpisov Bilance stanja in Izkaza poslovnega izida po različnih obdobjih, oddelkih in stroškovnih nosilcih ter s primerjavo predhodnih obdobij, v domači in tuji valuti.

Zelo uporaben je meni »Kontrolni izpisi« samodejnih knjiženj in neizravnanih temeljnic, iz katerih lahko računovodstvo določi neusklajene vknjižbe. Prav tako program podpira tudi zapiranje razredov 4 in 7 po oddelkih in stroškovnih nosilcih ter samodejno pripravo temeljnice za knjiženje v glavno knjigo. V meniju »Zaključek leta« se prav tako samodejno oblikujeta zaključna in otvoritvena temeljnica.

Računovodski program podpira tudi »Poročilo Banki Slovenije« o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti.

V PANTHEON-u so na voljo tudi konsolidirani računovodski podatki, ki nudijo podporo vskupinjevanju (konsolidiranju) računovodskih podatkov v računovodskih izkazih. Skupinski računovodski izkazi so sestavljeni na podlagi posamičnih računovodskih izkazov vskupinjenih podjetij z ustreznimi vskupinjevalnimi (konsolidacijskimi) popravki, ki niso predmet knjiženja v računovodskih razvidih vskupinjenih podjetij. Konsolidacija se pripravi tako, da podjetje s posebnim dovoljenjem od izbranih odvisnih podjetjih prebere knjižbe, ki datumsko ustrezajo kriteriju za pripravo konsolidiranega računovodskega izkaza.

Vsebinske podrobnosti
 • Poljubno število tipov temeljnic s privzetimi nastavitvami za knjiženje
 • Popolna integriteta pomožnih knjig z glavno knjigo brez podvojenega vnosa podatkov
 • Avtomatsko knjiženje prejetih in izdanih računov, obračuna DDV, plač, potnih nalogov in drugih osebnih prejemkov, proizvodnje in porabe materialnih sredstev
 • Saldakonti v domači in tuji valuti
 • Pregledi vseh knjižb v glavni knjigi/saldakontih z možnostjo filtiranja po kontu, datumu, vrsti dokumenta, poslovnemu partnerju, številki dokumenta, ipd.
 • Ob spremembi kontnega plana je omogočen avtomatski prenos oziroma knjiženje iz starega kontnega plana na nov kontni plan in istočasno oblikovanje temeljnice
 • Avtomatsko zapiranje razredov 4 in 7 ter priprava temeljnice
 • Oblikovanje temeljnice za zaključek poslovnega leta ter otvoritvene temeljnice novega poslovnega leta
 • Dnevnik knjiženja detaljno in sumarno, po številki temeljnice, datumskih kriterijih, kontu, referentu, v domači in tuji valuti
 • Izpis konto kartice glede na izbrane kriterije kot so: za en konto ali več kontov, datum knjiženja, datum DDV, dokument, v domači in tuji valuti ali v obeh valutah, v različnih oblikah izpisa
 • Poročilo banki Slovenije o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti (SKV)
 • Kontrolni izpisi neizravnanih temeljnic, avtomatskih knjiženj in drugi kontrolni pregledi
 • Bruto bilance za poljuben razpon kontov in za poljubna obdobja, analitično po posameznih kontih, po kontih sintetike, kontih posameznih skupin in po razredih
 • Prednastavljeni bilančni pregledi z možnostjo poljubnega spreminjanja.
 • Priprava bilančnih pregledov po oddelkih in stroškovnih nosilcih, s primerjavo po obdobjih, ipd.
 • Možnost avtomatskega prenosa Bilance stanja, Izkaza poslovnega izida in Izkaza bilančnega dobička/izgube na AJPES, po predhodno nastavljenih predlogih bilanc
 • Spremljanje stroškov in prihodkov po posameznih stroškovnih nosilcih (projektih)
 • Vsi dokumenti (naročila, računi, potni nalogi, plače) podpirajo spremljanje preko stroškovnih nosilcev
 • Analiza stroškovnih nosilcev, vključno z bilanco uspeha in stanja
X