Osnovna sredstva

Vključeno v licence

SE
ME
GE
MF

Osnovna sredstva

V Osnovnih sredstvih evidentiramo poslovne dogodke v zvezi s pridobivanjem, rabo in odtujevanjem osnovnih sredstev.

Register osnovnih sredstev vzdržuje podatke o posameznem osnovnem sredstvu, njegovem aktiviranju ter vseh spremembah do odtujitve. Zgodovina sprememb je vedno dosegljiva.

Pomembna je evidenca vrednostnih sprememb osnovnega sredstva, ki lahko poleg obračunov amortizacije vsebuje tudi spremembe zaradi oslabitve ali okrepitve osnovnega sredstva.

Na osnovnem sredstvu lahko vzdržujemo spremembe nahajališč (lokacij) v povezavi s podatki o poslovnih subjektih ter spremembe zadolžitev v povezavi s podatki o zaposlencih. Za osnovna sredstva, ki so hkrati tudi delovne naprave, lahko vodimo evidenco posegov in občasnih pregledov.

Obračun amortizacije izvedemo za izbrana osnovna sredstva ali za vsa, s potrditvijo obračuna pa se podatki zavedejo tudi v register. Program obračuna amortizacijo z upoštevanjem sprememb zaradi oslabitve ali okrepitve.

Knjiženje vseh dogodkov (sprememb in obračunov amortizacije) v glavno knjigo poteka samodejno, po kontih, prednastavljenih v šifrantu amortizacijskih skupin oz. registru osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Knjižimo lahko z upoštevanjem ali brez upoštevanja oddelkov in stroškovnih nosilcev.

Iskanje po registru osnovnih sredstev je hitro in pregledno, saj je omogočeno iskanje po več kriterijih. Inventuro osnovnih sredstev še posebno olajša integracija programa s čitalci črtnih kod. Program omogoča tudi samodejni prenos nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja iz dokumenta prevzema v register osnovnih sredstev in register drobnega inventarja.

Vsebinske podrobnosti
 • Omogočen samodejni prenos nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja iz dokumenta prevzema v register osnovnih sredstev in register drobnega inventarja
 • V registru osnovnih sredstev omogočeno podvajanje enakih osnovnih sredstev
 • Vodenje registra osnovnih sredstev po oddelkih in stroškovnih nosilcih
 • Okrepitev in oslabitev osnovnih sredstev ter odprava le teh
 • Likvidacija osnovnih sredstev z samodejno predhodno odpravo okrepitve ali oslabitve osnovnega sredstva
 • Izpisi kartice in registra osnovnega sredstva in drobnega inventarja, registra strukture, likvidiranih osnovnih sredstev in inventurnih pol
 • Samodejni obračun amortizacije osnovnih sredstev za vsa sredstva ali posamezno osnovno sredstvo, za poljubno izbrano časovno obdobje (mesečno, letno), s sočasnim obračunom amortizacije po kontih nabave ali amortizacije po kontih okrepitve ali amortizacije po kontih oslabitve
 • Izpisi obračuna amortizacije po kontih, amortizacijskih skupinah, inventarnih številkah, oddelkih in stroškovnih nosilcih
 • Enostavno restavriranje obračuna amortizacije ter vzpostavitev predhodnega stanja pred obračunom amortizacije
 • Samodejno knjiženje sprememb registra osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter obračuna amortizacije
 • Omogočen popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja s čitalcem črtne kode ter uvoz podatkov v register za nadaljnjo obdelavo podatkov
 • Vodenje dokumentacije
 • Spremljanje servisov in periodičnih pregledov
 • Zadolževanje in razdolževanje zaposlenih
 • Samodejno iskanje stanja ali delnega stanja zaloge za neko skladišče
 • Enostaven vnos inventurnega stanja v program
 • Samodejno oblikovanje inventurnih viškov
 • Oblikovanje dokumenta spremembe cene, samodejno ugotavljanje zalog in knjiženje
X