Obračun plač

Vključeno v licence

SE
ME
GE
MF

Obračun plač

Obračun plač v sistemu PANTHEON odlikuje izjemna prilagodljivost, kar omogoča obračun za različne tipe podjetij, delovnih razmerij, osnovnih in dodatnih izplačil ter dajatev za njih.

Prav tako je mogoče enostavno obračunavanje plač in enkraten vnos podatkov, potem ko smo pripravili nastavitve za prvi obračun. Podlaga za obračun plač so personalne mape zaposlenega in šifranti delovnih mest ter drugi pripadajoči šifranti. PANTHEON samodejno prenese tudi podatke o odsotnosti z dela in prisotnosti na delu, plačilu prevoza, kreditih, plačilu članarin sindikatom, premijah PDPZ/ODPZ … z ustreznimi vrstami zaslužkov.

V sklopu obračuna plač imamo na voljo vse zakonsko predpisane obrazce (REK, Davek na izplačane plače, Obrazec 1 ZAP/M, 3, ZAP, ZPIZ-KID-SDČ …) ter veliko število drugih izpisov, ki nam pomagajo izpisati rekapitulacije prispevkov, zaslužkov, obračunov, kredite, šifre virmanov za izplačilo, letni karton zaposlenega, karton delavca z zavarovalno dobo s povečanjem …

Program nam omogoča izdelavo plačil neposredno iz forme, kjer smo pripravili in obračunali plače. Enako je s knjiženjem, ki nam plače samodejno knjiži v glavno knjigo.

Za varovanje osebnih podatkov je poskrbljeno, saj lahko dostop do zaupnih podatkov zaprete z avtorizacijskim mehanizmom.

Vsebinske podrobnosti
 • Fleksibilno definiranje obračunskih postavk – vrst zaslužka, prispevkov in davkov
 • Možnost vnosa, popravljanja in brisanja več delavcem hkrati
 • Zgodovinski podatki parametrov omogočajo ponovno obračunavanje (posameznik/vsi)
 • Prenos standardnih vrst zaslužkov med obračuni
 • Vodenje kratkoročnih in dolgoročnih kreditov ter drugih odtegljajev (upoštevanje omejitev ZIZ).
 • Orodje za preračun med netom, brutom in drugim brutom
 • Različni tipi obračuna glede na tip ustanove:
  • plače za s. p., gospodarske družbe in javne institucije (plačilna lista, ISPAP)
 • Različni tipi obračuna glede na tip razmerja:
  • redna plača (kolektivna/individualna pogodba, detaširan)
  • avtorski honorar (novinar, kulturnik …)
  • delovršna pogodba
  • sejnine in najemnine
  • delo vajencev, dijakov in študentov
 • Različni tipi obračuna osnovne plače:
  • izhodišče v bruto mesečni plači
  • izhodišče obračuna v kateri koli valuti
  • izhodišče obračuna na podlagi števila točk zaposlenih
  • izhodišče obračuna na podlagi ocene
  • izhodišče obračuna na podlagi tarifnega/plačilnega razreda
  • izhodišče obračuna na podlagi parametrov na delovnem mestu
  • izhodišče obračuna na podlagi parametrov v osebni mapi
  • izhodišče obračuna na podlagi parametrov na stroškovnih nosilcih
 • Različni tipi obračuna dodatnih izplačil:
  • več delovnih mest hkrati
  • sindikalna članarina od bruto zneska
  • bonitete
  • regres za letni dopust
  • invalidnine
  • jubilejne nagrade
  • odpravnine
  • prostovoljno dodatno zavarovanje
  • obvezno dodatno zdravstveno zavarovanje
  • neplačana odsotnost
  • minulo delo
  • beneficirana delovna doba
  • razlika do min. plače (obračunana in izplačana)
  • obračun prehrane in prevoza (tudi glede na relacijo)
  • stimuliranje zaposlenih
  • bolniške v breme delodajalca
  • bolniške v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Izpisi plač:
  • različne plačilne liste
  • različne rekapitulacije
  • obrazec M4/M8 (datoteka in izpis sumarno/po delavcih)
  • priprava letne dohodnine in prenos na DURS
  • davek na izplačane plače
  • obrazci REK (1, 1a, 1b, 2, Posebni davek, nerezidenti)
  • SP (Obračun prispevkov, Obračun članarin, Plačilne liste zaposlenih pri SP)
  • obrazec 1a, 3, 1-ZAP/M , ZAP-STRU/L (XML izvoz)
  • refundacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, bolniški list
  • refundacije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, seznam invalidov
 • Možnost izdelave poljubnih obrazcev
 • Možnost izvoza izpisov v MS Excelu in Wordu
 • Samodejna priprava plačilnih nalogov (posamično, skupno za banko)
 • Izvoz za Zbirni center Bankart (datoteka in izpis)
 • Črpanje podatkov iz drugih virov:
  • potnih nalogov (neizplačani potni nalogi do Uredbe in nad njo)
  • osebne mape (podatki o zaposlenih), proizvodnje (parametri iz proizvodnje)
  • opravila (podatki o prisotnosti na del.mestu)
  • koledar (podatki o odsotnosti na del. mestu)
 • Samodejno knjiženje v glavno knjigo
X