Celotna kadrovska evidenca

Vključeno v licence

SE
ME
GE
MF

Celotna kadrovska evidenca

Posebna pozornost je v PANTHEON-u namenjena upravljanju kadrov, ki so pogosto zanemarjeno področje poslovne informatike. Jedro predstavlja personalna mapa kadrov. Na tem mestu je mogoče voditi različne evidence o delavcih rezidentih ali nerezidentih, pa naj bodo redno zaposleni, honorarno, študentje, vajenci ali pa že nekdanji zaposleni v podjetju.

Za vsakega zaposlenega sestavimo personalno mapo, kamor vnesemo njegove osebne podatke ter podatke o družinskih članih, podatke o preteklih delovnih razmerjih, gradimo zgodovino delavčevega gibanja v podjetju, spremljamo podatke o delovni dobi, beneficirani delovni dobi, delovni dobi za dopust, zgodovino delavčevega koriščenja dopusta in drugih odsotnostih, podatke o pripadajočem dopustu za posamezno leto, zdravniških pregledih ter druge obvezne podatke v skladu z Zakonom VZD, podatke o doseženi izobrazbi in šolanjih ter povezane stroške.

V modulu Kadri predstavljajo poseben sklop podatki o plači zaposlenega, podatki o delavčevem vstopu v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ter podatki o plačilu premij, o članstvu v sindikatih in plačilu članarin, delovni čas zaposlenega …, ki jih pozneje uporabimo povsod v programu.

Za namen zaposlovanja obstaja modul, ki omogoča spremljanje razpisov za delovna mesta. Na te razpise se prijavljajo kandidati, ki lahko ostanejo v naši bazi kot iskalci zaposlitve na nadaljnjih razpisih. Na osnovi opravljenih razgovorov opravimo ocenjevanje in izberemo ustreznega kandidata. Pozneje se ti podatki enostavno prenesejo v personalno mapo.

Za varovanje osebnih podatkov je poskrbljeno, saj lahko dostop do zaupnih podatkov zaprete z avtorizacijskim mehanizmom.

Vsebinske podrobnosti
 • Kadrovska evidenca (EMŠO, DŠ, rojstni podatki, prebivališče …)
 • Spremljanje podatkov delovne knjižice (izračun delovne dobe, jubileja …)
 • Spremljanje podatkov o družinskih članih, tujcih, delovnih dovoljenjih, različnih izkaznicah, sindikalnih članarinah
 • Evidenca izobraževanja kadrov tako pri uradnih institucijah kot tudi interno
 • Parametri za izračun plače (poljubna polja, uporabna v formulah za izračun plače)
 • Spremljanje kariere zaposlenega in premikov v podjetju
 • Evidenca nagrad in disciplinskih ukrepov
 • Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje – ODPZ
 • Modul za sistemizacijo delovnih mest
 • Spremljanje dopusta (izračun, izpisi, zgodovina) po formulah za izračun dopusta ali z vnosom (raven podjetja, delovnega mesta, delavca) ter izpis potrebnih odločb
 • Spremljanje različnih odsotnosti z dela, npr. bolniške, študijski dopust … (koledar, tabela, izpis)
 • Spremljanje delovnega časa in integracija z registratorji časa (Špica, 4pot)
 • Podatki o zdravstvenem stanju zaposlenega
 • VZD (spremljanje izpitov, koriščenja zaščitnih sredstev, arhiva dokumentacije zaposl.)
 • Zadolžitve za osnovna sredstva
 • Izračun dopustov in izdelava izpisov o dopustih
 • Zakonski šifranti (standardna klasifikacija poklicev, stopnja izobrazbe …)
 • Opozarjanje na dogodke (npr. roj. dan zaposlenega, iztek pogodbe, zdravniški pregled)
 • Obrazci M1, M2, M3, MDČ, PD-1
 • Izpisi (standardni izpisi, oblikov. lastnih izpisov)
 • Izvoz podatkov za pripravo verižnih pisem (MS Word in OpenOffice Write)
 • Razpisovanje potreb za delovno mesto (interno, PD-1, WWW), tvorjenje seznamov kandidatov in spremljanje razgovorov ter njihovo ocenjevanje
X