Splošni pogoji udeležbe na Posvetu za računovodje – Zakonodajne in PANTHEON novosti 2019

Kontakt

Datalab SI d.o.o.
Hajdrihova ulica 28c
T 01 252 89 00
E info@datalab.si

1. Splošne določbe

Splošni pogoji urejajo namen in pogoje, pod katerimi bo potekal dogodek Posvet za računovodje – Zakonodajne in PANTHEON novosti 2019 (v nadaljevanju: dogodek), način prijave nanj, pogoje udeležbe in postopek morebitne odjave pred njegovo izvedbo. Organizator dogodka je podjetje Datalab SI d.o.o. (v nadaljevanju: organizator).

Splošni pogoji so sestavni del prijave. Posameznik, ki se prijavi na dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.datalab.si/politika-zasebnosti.

2. Prijava na dogodek

Prijava na dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani www.datalab.si/novosti-2019-za-racunovodje, kjer mora posameznik obvezno navesti svoje podatke (ime, priimek, podjetje, e-naslov, vlogo v podjetju in GSM številko). Posameznik z vpisom teh podatkov jamči, da so ti pravi, pravilni in popolni. Predhodna prijava na dogodek je obvezna, saj je število mest omejeno. Na dogodek lahko posameznik prijavi samo sebe osebno.

S prijavo se posameznik tudi strinja in dovoljuje, da organizator dogodek snema in/ali fotografira ter po dogodku posnetke javno objavi.

3. Udeležba na dogodku

Udeležba na dogodku je plačljiva, predhodna prijava nanj pa obvezna. Posameznik si stroške prevoza na dogodek ali druge stroške, ki bi nastali v okviru prijave ali udeležbe na dogodku, krije sam. Dogodka se udeležuje prostovoljno. Odpoved prijave na dogodek lahko sporoči pisno po e-pošti na naslov dlacademy@datalab.si.

4. Odpoved dogodka s strani organizatorja

Organizator si pridržuje pravico, da vsebino dogodka prilagodi ter v primeru premajhnega števila zainteresiranih, višje sile ali drugega razloga dogodek terminsko ali lokacijsko prilagodi ali odpove. O morebitni odpovedi bo organizator obvestil prijavljene na dogodek najkasneje dan pred dogodkom in sicer z SMS-sporočilom in/ali prek elektronske pošte na e-naslov, ki ga je posameznik navedel v prijavi na dogodek.

Organizator si prav tako pridržuje pravico, da osebi, ki bi motila potek dogodka oz. se na dogodku ne bi vedla primerno, prepove udeležbo na dogodku oz. jo prosi, da prostor dogodka zapusti. V takšnem primeru ali v primeru odpovedi organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo udeležencu.

5. Odpoved dogodka s strani udeleženca

Udeleženec ima pravico da odpove svojo udeležbo na dogodku. To lahko stori pisno na dlacademy@datalab.si najkasneje do 21.1.2019, razen če je za konkreten dogodek na spletni strani objavljen drug datum za odpoved dogodka s strani udeleženca. V tem primeru velja slednji kot zadnji rok za odjavo.

V primeru, da udeleženec svojo udeležbo odpove v drugačni obliki (na ne zgoraj navedeni elektronski naslov) ali kasneje kot je opredeljen zadnji rok za odpoved, ima organizator pravico obračunati 100% vrednost kotizacije.

6. Uporaba osebnih podatkov

Upravljalec zbirke osebnih podatkov, zbranih v okviru prijave na dogodek ali drugače v okviru dogodka, je organizator, ki se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Nameni so opredeljeni na prijavnem obrazcu na spletni strani www.datalab.si/novosti-2019-za-racunovodje

7. Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo od 05. 04. 2018 naprej ter se nanašajo na vse dogodke, ki jih bo v prihodnosti organiziralo podjetje Datalab SI d.o.o.

X