Racionalna uporaba (ne)finančnih virov podjetja

20 Feb 2018

 

 „Prvo pravilo: Nikoli ne izgubi denarja. Drugo pravilo: Nikoli ne pozabi na prvo pravilo”

 

Načelo racionalne rabe (ne) finančnih virov je eno od osnovnih finančnih načel v vseh podjetjih. Poslovne skupine imajo lahko pomembne multiplikacijske učinke poslovanja od racionalne uporabe neopredmetenih sredstev, npr. kako organizirati promocijske akcije ipd.

Kaj sploh pomeni »vir«?

Vir je sredstvo, potrebno za izvedbo ali dokončanje ene akcije. Vir so lahko opredmetena ali neopredmetena sredstva. Na splošno pomeni proizvodno opremo, denar, zemljo, surovine, energijo ali zaposlene. Najpogostejši primeri sredstev, ki so razvrščeni kot neopredmetena sredstva so: računalniška programska oprema, pravice izdajateljev, razvojni izdatki, blagovna znamka, znanje in izkušnje, dobro ime, patenti, licence, koncesije, blagovne znamke in podobne pravice, franšize, licence, oblikovanje …

Učinkovito upravljanje s finančnimi sredstvi je zagotavljanje finančnih virov in iskanje najboljše kombinacije virov financiranja (lastni dohodki in drugi viri – npr. posojila), pa tudi njihova predvidena uporaba za vnaprej načrtovane stroške.

 

Načelo racionalnega upravljanja (ne)finančnih virov pomeni:

 • Ukvarjanje z vsemi poslovnimi dejavnostmi po določenem vrstnem redu in v skladu s pravili: npr. nujnost zbiranja zapadlih terjatev, plačilo vseh računov za zapadle obveznosti do določenega datuma v mesecu in podobno;
 • načrtovani prihodki (prilivi) in njihova predvidena uporaba za plačilo načrtovanih stroškov (izdatkov);
 • Nadzor racionalne rabe (ne)finančnih sredstev (gotovine, inventarja, opreme, osebja in drugih virov družbe / skupine).

 

Racionalnost uporabe (ne)finančnih virov ni nujno povezana zgolj z varčevanjem, temveč lahko pomeni tudi učinkovitejšo uporabo virov podjetja. Varčnost pri uporabi sredstev se nanaša predvsem na finančna sredstva, medtem ko učinkovita uporaba nefinančnih sredstev vodi k boljši “porabi” in uporabi neopredmetenih sredstev družbe.

 

Nadzor racionalne uporabe (ne)finančnih sredstev podjetja je odvisen od notranje organiziranosti dela. Običajno nadzor nad racionalno uporabo vseh virov družbe vrši direktor ali pooblaščena oseba in to v naprej določenih rokih (dnevno, tedensko, mesečno, polletno in letno). Za redno in pisno poročanje o opravljenem nadzoru racionalne rabe virov predpisujejo tudi ustrezne roke za poročanje. Družba lahko določi način in roke za poročanje ter izredne kontrole uporabe (ne)finančnih virov in ne samo za redne kontrole.

Racionalnost uporabe (ne)finančnih virov pomeni doseganje pričakovanih prihrankov in povečanje prihodkov v podjetju. Uporaba načela racionalnosti predpisuje ne le ustrezne nadzorne ukrepe in mehanizme, temveč predvsem preventivne ukrepe in postopke.

 

Doseganje pričakovanih prihrankov in povečanje prihodkov v podjetju je odvisno od:

 • namenske uporabe vseh virov in sredstev za osnovno dejavnost družbe
 • odgovornega ravnanja z ustrezno skrbnostjo in stroškovno učinkovitostjo, brez napačnega prikazovanja dejstev in finančnih kazalcev;
 • pravočasnega in natančnega izpolnjevanja prevzetih obveznosti;
 • uresničitve načrtovanih vrednosti;
 • pravočasne izvedbe medsebojno povezanih poslovnih aktivnosti znotraj podjetja, v odnosih s kupci, dobavitelji in poslovnimi partnerji;
 • uporabe znanj in spretnosti pri vsakodnevnem izboljševanju poslovanja podjetja;
 • preprečevanja nepravilnosti pri opravljanju poslovnih nalog;
 • predlogov za izboljšanje učinkovitosti in celotnega poslovanja družbe

 

Če se katerikoli (ne)finančni viri družbe ne uporabljajo pravilno, je treba ugotoviti vzroke za situacijo, poskušati samostojno odpraviti manjše pomanjkljivosti in / ali večje pomanjkljivosti, obvestiti odgovorne osebe v družbi in zahtevati navodila za potrebne ukrepe.

Če v družbi ni natančnih navodil za ravnanje z (ne)finančnimi sredstvi, je treba določiti ustrezne politike in postopke za njegovo opredelitev. V nasprotnem primeru ni mogoče pričakovati, da zaposleni, če nimajo jasnih navodil glede varčnosti in učinkovitosti, sprejmejo »pričakovane« preventivne ukrepe pri racionalni uporabi (ne)finančnih virov.

Ko so predpisi / postopki v družbi za racionalno upravljanje (ne)finančnih virov jasno predpisani, je mnogo lažje nadzorovati racionalno porabo teh sredstev.

Strateško vodenje podjetja mora biti stalno zavezano k razvoju organizacijske kulture, ki bi pomenila smotrno uporabe (ne)finančnih sredstev in usmerjenost k iskanju inovativnih rešitev, ki izboljšujejo poslovne procese. Pomembno je, da strateško upravljanje z lastnimi viri predstavlja trajno zavezo, in da celotna ekipa spoštuje to poslovno načelo.

 

lejla-softic

Avtor: Lejla Softić, dipl.ekon.  –  SoftConsulting s.p. 

Verjame, da razvoj kariere brez stalnega vlaganja v osebni razvoj ter napredka znanja in spretnosti ni mogoče doseči v 21. stoletju. Stalno izboljševanje in pridobivanje novih znanj in spretnosti je enako pomembno za uspešno kariero, kot je dihanje pomembno za naše življenje in zdravje.

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X