,

Konvencionalno vs. Digitalno finansijsko upravljanje

6 Apr 2021

Finansijsko upravljanje u digitalnim uvjetima poslovanja postaje sve dinamičnije i izazovnije. Donositi finansijske odluke bez adekvatnih informacija odnosno na bazi intuicije, u digitalnim uvjetima poslovanja nije ekonomski opravdano, jer su tržišne promjene sve učestalije, a tržišni rizici koje je potrebno savladati sve brojniji. Za razliku od konvencionalnog, digitalno finansijsko upravljanje se zasniva na upotrebi digitalnih tehnologija sa ciljem profitabilnijeg poslovanja preduzeća. Stoga je uloga CFO pri digitalnoj transformaciji izuzetno važna. Osnovni zadatak suvremenih CFO je da prednosti digitalnih tehnologija iskoriste za postizanje finansijskih ciljeva preduzeća.

Šta je RPA?

Robotska automatizacija procesa (engl. Robotic Process Automation – RPA) je tehnologija koja uz pomoć softverskih robota i veštačke inteligencije omogućava automatizaciju širokog raspona poslovnih procesa odnosno zadataka koji se sastoje od preciznih pravila, repetitivni su i radno intenzivni. Osnovni cilj RPA je da replicira interakciju čovjeka sa korisničkim softverima. Može preuzeti brojne uloge i u finansijama, gdje se može koristiti od unosa troškova i drugih finansijskih podataka do usklađivanja računa glavne knjige sa revizijskim izvještajima.

Značaj digitalnih tehnologija za finansijsko upravljanje

Većina domicilnih preduzeća još uvijek su u ranoj fazi primjene digitalnih tehnologija. Digitalna transformacija treba omogućiti takav način finansijskog upravljanja koji će dugoročno stvoriti više učinkovitosti, uvida i vrijednosti za preduzeće. Iako posjeduju i upravljaju većinom relevantnih poslovnih podataka, suvremeni CFO i finansijska funkcija u domicilnim preduzećima još uvijek nisu u mogućnosti da pružaju podršku odlučivanju sa podacima u stvarnom vremenu.

CFO i finansijska funkcija u preduzeću su skrbnici finansijskih podataka, koji su potrebni za generiranje prognoza i podršku strateškim planovima i odlukama. U domicilnim preduzećima CFO manje vremena troše na praćenje i primjenu digitalnih trendova nego na konvencionalne finansijske aktivnosti.  Ukoliko CFO blagovremeno ne počne koristiti raspoložive digitalne alate za finansijsko upravljanje riskira da preduzeće zaostane u modernizaciji poslovanja, u odnosu na ostatak branše gdje je digitalna transformacija već uznapredovala. Na taj način CFO može izgubiti jedinstvenu priliku da pomogne strateškom menadžmentu u održavanju tržišne konkurentnosti i unapređenju poslovanja preduzeća.

Prednosti alata napredne analitike za finansijsko upravljanje

Finansijska analitika veoma je važna za finansijsko upravljanje i odlučivanje. Napredna analitika je jedan od  digitalnih alata za finansijsko upravljanje, koja omogućava dublji uvid u mnoštvo poslovnih podataka (o ljudima, procesima, dobiti itd.) sa ciljem poboljšanja kvalitete poslovnog odlučivanja. CFO i finansijska funkcija bi trebali koristiti naprednu analitiku za učinkovitije upravljanje standardnim finansijskim transakcijama i temeljnim procesima u preduzeću.

Osnovne prednosti primjene alata napredne analitike su:

 • automatiziranje procesa donošenja odluka, koje se mogu donositi znatno brže
 • bolji strateški uvid u budućnost temeljen na tačnim i detaljnim prognozama, umjesto na povijesnom finansijskom izvještavanju
 • korištenje skupova finansijskih i nefinansijskih podataka za pružanje sveobuhvatnijeg izvještavanja
 • prezentiranje rezultata vizualno i interaktivno, tako da ih je lakše razumjeti
 • ublažavanje potencijalnih rizika i sprečavanje eventualnih prevara.

Kako digitalne alate koristiti za vizualizaciju podataka?

Primjena digitalnih tehnologija ima poseban značaj za vizualizaciju finansijskih podataka kako bi se stvorili jasni, pravovremeni i djelotvorni izvještaji. Finansijska funkcija vizualizacijom podataka nastoji postići optimizaciju procesa i poboljšati poslovne performanse. Konvencionalni pristup finansijskom upravljanju najčešće ne podrazumijeva vizualizaciju podataka po pojedinim poslovnim procesima, a većina finansijskih odluka se donosi na osnovu zbirnih podataka, koji su i vizualno prezentirani. Ovakav način finansijskog upravljanja je bio jedino moguć, jer je prikupljanje podataka, njihova analiza i izvještavanje vršeno manuelno, što je i sam proces vizualizacije podataka činilo neučinkovitim.

Za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka o raspodjeli resursa, potrebne su finansijske informacije u stvarnom vremenu. Najčešći izazov za CFO je da im nedostaje pristup takvim podacima, jer su podaci pohranjeni u različitim organizacionim jedinicama, a formati podataka nisu usporedivi ili podaci uopše nisu dostupni. Osnovna prednost digitalnog pristupa finansijskom upravljanju je da se finansijski podaci mogu brzo i jednostavno vizualno prezentirati, tako da upućuju na suštinu problematike koju je potrebno riješiti, sa ciljem optimiziranja pojedinih poslovnih pocesa i unapređenja performansi (individualnih i kolektivnih). Pristup finansijskim podacima u stvarnom vremenu omogućava kreiranje dinamičkih grafikona koji ističu npr. odstupanja od planiranih vrijednosti i tako olakšavaju finansijsko upravljanje u preduzeću.

Zaključak

Osnovne razlike između konvencionalnog i digitalnog finansijskog upravljanja su u pogledu:

 • pristupa koji se primjenjuje, gdje digitalni pristup omogućava veću decentralizaciju finansijskog upravljanja
 • načina korištenja podataka, gdje digitalni pristup omogućava na podacima zasnovano finansijsko upravljanje
 • izvještavanja, gdje digitalni pristup podrazumijeva viši nivo preciznosti uslijed automatizacije poslovnih procesa i implementiranih najboljih praksi/iskustava
 • budžetiranja, gdje digitalni pristup omogućava integrirano planiranje i upravljanje budžetom uz veću participaciju sudionika
 • predviđanje, gdje digitalni pristup omogućava napredno modeliranje scenarija koje je preciznije i pri čemu se smanjuje rizik
 • sistema koji se primjenjuje, gdje digitalni pristup podrazumijeva poslovanje ‘u oblaku’ koje uz inovacije u značajnoj mjeri utiče i na stepen agilnosti preduzeća.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X