Osnovne zmogljivosti sistema PANTHEON Enterprise (SE, ME)

Širok nabor funkcionalnosti omogoča, da sistem PANTHEON Enterprise uporabljajo vsi v podjetju, od vodstva do nabave, računovodstva in kadrovske službe. Dodana je tudi podpora za servis in enostavno proizvodnjo. Naštete zmogljivosti veljajo za vse PANTHEON licence od SE naprej.
Blagajniško poslovanje

Blagajniško poslovanje
Pri prodaji ali opravljanju storitev je praktično nepogrešljiva funkcija Blagajna. Omogoča izdajo računov za končne kupce na podlagi šifranta kupcev, artiklov in zalog.

 

Uporabljate lahko predpripravljene izpise za račune, seveda pa lahko vsak račun uredite po lastnih željah. Z enostavno vpeljavo ročnih terminalov in čitalnikov črtne kode se čas za izdelavo dokumentov še bistveno zmanjša. Tako lahko vaše stranke kar najhitreje opravijo svoj nakup.

Vsebinske podrobnosti
Elektronsko in spletno poslovanje

Elektronsko in spletno poslovanje
Uporabniki PANTHEON-a uporabljajo vse prednosti, ki jih omogoča elektronsko poslovanje – na voljo so vse oblike poslovanja z računovodskimi servisi,drugimi poslovnimi subjekti (podjetji), bankami in državo. Takšno poslovanje je hitro in učinkovito, predvsem pa predstavlja manjši strošek za uporabnika.

 

Elektronsko poslovanje je integrirano v poslovno-informacijski sistem in je na dosegu klika. Uporabnik na primer naredi predračun, ga izbere in klikne na izvoz v PDF, nato pa ga kar v programu pošlje svojemu kupcu/stranki. Podobno enostavna je elektronska oddaja obrazcev državi (DDV-O, Rek itd).

V zadnjih letih skokovito narašča popularnost spletnih trgovin in ostalih storitev. Tudi za takšne dejavnosti je PANTHEON odlična izbira – številna partnerska podjetja ponujajo lastne ali zakupljene spletne tehnologije, s katerimi ustrezno nadgradijo poslovno-informacijski sistem. Dokaz za dobro delo so številna podjetja, ki že uporabljajo PANTHEON za back-end program v svojih spletnih trgovinah, lekarnah, itd.

Vsebinske podrobnosti
Skladišče, zaloge, carina

Skladišče, zaloge, carina
PANTHEON podpira vse ključne procese v skladiščih in omogoča popoln pregled nad vašim blagom. Pregled nad zalogo in naročili je hiter in enostaven, vrsta avtomatiziranih postopkov pa poskrbi za optimalno stanje blaga in zalog.

Ker PANTHEON podpira tudi ostale procese v podjetju, je skladišče povezano z drugimi oddelki v podjetju (npr. prodajo, proizvodnjo, knjigovodstvom, itd.).

Vsebinske podrobnosti
Carina
PANTHEON omogoča tudi celotno carinsko poslovanje. Podprta so carinska skladišča tipa D in zanje potrebne evidence. Enako kot drugi moduli tudi modul carinskih skladišč deluje na način vrst dokumentov. S tem imamo enotno podporo za več carinskih skladišč in za poljubno število različnih zakonsko dovoljenih prometov na njih.

Osnovni princip modula carinskega skladišča je zagotavljanje evidence prejemov in izdaj po spremnih dokumentih. Uporabljamo lahko poenostavljen ali razširjen model, pač glede na potrebe, ki jih ima podjetje.

Pri poenostavljenem modelu spremljamo samo prevzeme in izdaje po enotnih upravnih listinah (EUL). V tem modelu velja načelo, da za vsako izdajo iz carinskega skladišča naredimo ustrezno carinsko prijavo, tako da lahko blago iz carinskega skladišča bodisi sprostimo v prost promet ali prodamo zunaj meja države. Razširjeni model pa predstavlja podporo carinskim dovoljenjem za tedensko ali mesečno carinjenje. V tem primeru torej na eno dopolnilno carinsko prijavo uvrstimo več izdaj oziroma knjigovodskih vpisov.

Poleg tega pa program vsebuje tudi podporo za hišno carinjenje in lastno deklariranje, vključno z oblikovanjem in izpisom EUL. Podprti sta tudi funkciji uvoznega deklariranja in EUL ter poenostavljeno deklariranje uvoza in izvoza.

Poleg omenjenega najdemo tudi tu vrsto analiz in obračunov, s katerimi spremljamo blago v carinskih skladiščih.

Vsebinske podrobnosti
Obračun DDV

Obračun DDV
PANTHEON omogoča spremljanje davčnih evidenc v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Davčne knjige se v programu oblikujejo samodejno glede na podatke, ki smo jih predhodno vnesli v modul Blago. Podatki se v davčne evidence ustrezno uvrščajo glede na izbrano davčno stopnjo in način nabave oz. prodaje, s tem mislimo na domačo oz. tujo nabavo ali na prodajo končnim kupcem … V knjige računov spadajo: knjige izdanih računov in prejetih avansov za domače izdaje in EU ter knjige prejetih računov in danih avansov za domače nabave, EU in uvoz. Tu pa je tudi posebna evidenca 85.a člena oz. obrazcev PE-7 in PE-17, ki se prav tako oblikujeta samodejno glede na predhodno vnesene podatke v modulu Blago.

Davčne knjige lahko za potrebe različnih analiz in kontrol izpisujemo tudi za obdobje, ki je različno od davčnega, npr. za en teden, za posameznega partnerja, oddelek …

Tudi obračun DDV (DDV-O) se v programu oblikuje samodejno. Lahko ga izpišemo neposredno iz programa ali pa izvozimo v sistem eDavki. V programu je omogočeno tudi samodejno oblikovanje Priloge DDV-O. Ko obračun DDV pošljemo na davčni urad, v programu zaklenemo davčno obdobje, kar pomeni, da za to obdobje popravki v programu niso več mogoči. Tako oblikovan DDV-O se v programu poknjiži samodejno.

Davčni zavezanec, ki dobavlja blago drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki je identificirana za namene DDV v drugi državi članici Unije, mora dobave blaga v Uniji izkazati v rekapitulacijskem poročilu oz. na obrazcu RP-O, ki se v programu prav tako oblikuje samodejno. Za popravljanje podatkov iz predhodnih obdobij je na voljo vnosna tabela, kamor lahko neposredno vnesemo podatke.

Vsebinske podrobnosti
Osnovna sredstva

Osnovna sredstva
V Osnovnih sredstvih evidentiramo poslovne dogodke v zvezi s pridobivanjem, rabo in odtujevanjem osnovnih sredstev.

 

Register osnovnih sredstev vzdržuje podatke o posameznem osnovnem sredstvu, njegovem aktiviranju ter vseh spremembah do odtujitve. Zgodovina sprememb je vedno dosegljiva.

Pomembna je evidenca vrednostnih sprememb osnovnega sredstva, ki lahko poleg obračunov amortizacije vsebuje tudi spremembe zaradi oslabitve ali okrepitve osnovnega sredstva.

Na osnovnem sredstvu lahko vzdržujemo spremembe nahajališč (lokacij) v povezavi s podatki o poslovnih subjektih ter spremembe zadolžitev v povezavi s podatki o zaposlencih. Za osnovna sredstva, ki so hkrati tudi delovne naprave, lahko vodimo evidenco posegov in občasnih pregledov.

Obračun amortizacije izvedemo za izbrana osnovna sredstva ali za vsa, s potrditvijo obračuna pa se podatki zavedejo tudi v register. Program obračuna amortizacijo z upoštevanjem sprememb zaradi oslabitve ali okrepitve.

Knjiženje vseh dogodkov (sprememb in obračunov amortizacije) v glavno knjigo poteka samodejno, po kontih, prednastavljenih v šifrantu amortizacijskih skupin oz. registru osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Knjižimo lahko z upoštevanjem ali brez upoštevanja oddelkov in stroškovnih nosilcev.

Iskanje po registru osnovnih sredstev je hitro in pregledno, saj je omogočeno iskanje po več kriterijih. Inventuro osnovnih sredstev še posebno olajša integracija programa s čitalci črtnih kod. Program omogoča tudi samodejni prenos nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja iz dokumenta prevzema v register osnovnih sredstev in register drobnega inventarja.

Vsebinske podrobnosti
Obračun plač

Obračun plač
Obračun plač v sistemu PANTHEON odlikuje izjemna prilagodljivost, kar omogoča obračun za različne tipe podjetij, delovnih razmerij, osnovnih in dodatnih izplačil ter dajatev za njih.

 

Prav tako je mogoče enostavno obračunavanje plač in enkraten vnos podatkov, potem ko smo pripravili nastavitve za prvi obračun. Podlaga za obračun plač so personalne mape zaposlenega in šifranti delovnih mest ter drugi pripadajoči šifranti. PANTHEON samodejno prenese tudi podatke o odsotnosti z dela in prisotnosti na delu, plačilu prevoza, kreditih, plačilu članarin sindikatom, premijah PDPZ/ODPZ … z ustreznimi vrstami zaslužkov.

V sklopu obračuna plač imamo na voljo vse zakonsko predpisane obrazce (REK, Davek na izplačane plače, Obrazec 1 ZAP/M, 3, ZAP, ZPIZ-KID-SDČ …) ter veliko število drugih izpisov, ki nam pomagajo izpisati rekapitulacije prispevkov, zaslužkov, obračunov, kredite, šifre virmanov za izplačilo, letni karton zaposlenega, karton delavca z zavarovalno dobo s povečanjem …

Program nam omogoča izdelavo plačil neposredno iz forme, kjer smo pripravili in obračunali plače. Enako je s knjiženjem, ki nam plače samodejno knjiži v glavno knjigo.

Za varovanje osebnih podatkov je poskrbljeno, saj lahko dostop do zaupnih podatkov zaprete z avtorizacijskim mehanizmom.

Vsebinske podrobnosti
Enostavna proizvodnja

Enostavna proizvodnja
V modulu Enostavna proizvodnja se obvladujejo vsi enostavni proizvodni procesi. Center proizvodnje so kosovnice, na katerih imamo vse podatke o materialih in operacijah, ter delovni nalogi, preko katerih izdajamo material in prevzemamo izdelke. Delo nam poenostavi tudi vpeljava serijskih številk, saj jim lahko sledimo in tako detajlno spremljamo izdelek.

 

PANTHEON je odlična izbira tako za serijsko proizvodnjo kot za proizvodnjo po naročilu. Orodje v programu omogoča kreiranje delovnih nalogov na podlagi različnih kriterijev, obenem se v ozadju programa vrši kontrola, ki onemogoča večkraten prenos določenega naročila v delovni nalog. Pri obdelavi in izdelavi delovnih nalogov ima številka naročila kupca funkcijo veznega dokumenta, kar omogoča, da v vsakem trenutku vidimo status in stopnjo realizacije naročila kupca.

Vsebinske podrobnosti
Naročila kupcev in dobaviteljem

Naročila kupcev in dobaviteljem
V modulu Naročila spremljamo prejeta naročila, ponudbe ali predračune kupcem ter dana naročila, povpraševanja ali prejete predračune dobaviteljev. Naročila so opremljena s statusi, tako da jih lahko spremljamo skozi celoten življenjski cikel.

Odpremna lista zelo poenostavi delo v večjih skladiščih, hkrati pa prinaša tudi možnost »trde rezervacije« – določitev blaga točno določenemu kupcu. CRM mehanizmi, ki jih ponujajo povezana razvojna podjetja, nam omogočajo takojšen dostop do vse dokumentacije, povezane s kupcem.

Naročila so lahko tudi podlaga za fakturiranje in izdajo blaga ter za delovne naloge za proizvodnjo. S priročnimi in preprostimi funkcijami lahko tako iz naročil kupcev ali dobaviteljem preprosto in brez ponovnega vnašanja podatkov izdelamo fakturo za prevzem ali fakturo za izdajo blaga, iz naročil kupcev pa lahko izdelamo tudi delovni nalog za proizvodnjo.

Na podlagi signalne (minimalne ali optimalne) zaloge ali naročil kupcev, program, upoštevajoč dobavni rok, samodejno generira ustrezna naročila dobaviteljem. Skoraj samoumevno je, da so izkazana neodpremljena naročila. Zelo uporaben je tudi pregled izdaj, kjer za vsako pozicijo naročila vidimo dinamiko njenih dobav. Spremljanje naročil kupcev lahko povežemo z internetno trgovino B2B ali B2C.

Vsebinske podrobnosti
Blagajniško poslovanje

Izdaja in prejem računov
PANTHEON združuje prevzem in izdajo računov, medskladiščne prenose, materialno knjigovodstvo in spremljanje zalog, za potrebe maloprodaje so te funkcionalnosti povezljive tudi s POS blagajnami.

Glavne prednosti pri prejemu in izdaji računov so možnosti, ki jih PANTHEON ponuja svojim uporabnikom. Podpremo lahko še tako zahtevno trgovino ali proizvodno organizacijo – informacije o blagovnih pretokih so tako natančne, da jih lahko spremljamo celo do posamezne enote.

Popolnoma prilagodljiv mehanizem spremljanja posameznega kosa ter možnost šifriranja s serijskimi številkami podpira tudi najstrožje standarde sledljivosti. V programu je mogoče oblikovati dokumente spremembe cen; le-ti se lahko oblikujejo ročno za posamezne izdelke, skupinsko ali pa neposredno iz samih dokumentov prevzemov in izdaj. PANTHEON omogoča tudi periodično fakturiranje; v programu nastavimo, kaj in komu želimo zaračunati v rednih časovnih intervalih (npr. najemnino ali naročnino), program pa poskrbi za generiranje računov.

Za potrebe Intrastat poročanja je v programu vgrajena avtomatika oblikovanja poročil, ki se lahko oddajajo neposredno na CURS oz. SURS. Spremljanje stroškovnih nosilcev omogoča povezovanje prejetih in izdanih računov, potnih nalogov, plač, neposrednih stroškov … Je idealno orodje za inženiring podjetja ter organizacije z ABC-metodologijo spremljanja stroškov, saj vsak posel vsebuje svojo mikrobilanco.

V programu je omogočen tudi celovit pregled nad dokumentom, kar bistveno pripomore k produktivnosti uporabnikov pri delu s programskim paketom. V vsakem dokumentu vidimo vse dokumente in druge zapise, ki se navezujejo na izbranega. Številni obračuni izdanih in prejetih računov, materialnih prometov, poročil za SLOPAK in pregledi zalog pa nam omogočajo raznovrstne primerjave podatkov in analize, ki so nujno potrebne pri vsakdanjem poslovanju. Na tem mestu lahko tudi spremljamo evidence DDV.

Vsebinske podrobnosti
Potni nalogi

Potni nalogi
Potni nalogi nam omogočajo spremljanje potovanj (tudi krožnih), na katerih so nastali stroški v več valutah, izplačujemo pa jih lahko neposredno iz potnega naloga na različne načine (blagajniški izdatek, plačilni nalog, plače …).

Seveda imamo tudi tukaj na voljo številne izpise, od samega potnega naloga do obračuna (ne)izplačanih potnih nalogov.

Kakor pri plačah imamo tudi pri potnih nalogih omogočeno samodejno knjiženje.

Vsebinske podrobnosti
Računovodstvo

Računovodstvo
PANTHEON računovodstvo podpira glavno knjigo s saldakonti ter omogoča samodejno in ročno knjiženje poslovnih dogodkov. Večina vknjižb se oblikuje samodejno po prednastavljenih predlogah. Računovodske pomožne knjige so popolnoma integrirane v glavno knjigo, brez podvojenega vnosa podatkov. Knjiženje pa dodatno olajša uporaba delilnih ključev po predhodno nastavljenih predlogah.

V program je že vključen osnovni kontni plan, seveda pa ga je mogoče dopolnjevati in spreminjati, prav tako tudi prednastavljene predloge samodejnih knjiženj.

V meniju »Bilance« lahko s prednastavljenimi predlogami in formulami pripravimo različne vrste izpisov Bilance stanja in Izkaza poslovnega izida po različnih obdobjih, oddelkih in stroškovnih nosilcih ter s primerjavo predhodnih obdobij, v domači in tuji valuti.

Zelo uporaben je meni »Kontrolni izpisi« samodejnih knjiženj in neizravnanih temeljnic, iz katerih lahko računovodstvo določi neusklajene vknjižbe. Prav tako program podpira tudi zapiranje razredov 4 in 7 po oddelkih in stroškovnih nosilcih ter samodejno pripravo temeljnice za knjiženje v glavno knjigo. V meniju »Zaključek leta« se prav tako samodejno oblikujeta zaključna in otvoritvena temeljnica.

Računovodski program podpira tudi »Poročilo Banki Slovenije« o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti.

V PANTHEON-u so na voljo tudi konsolidirani računovodski podatki, ki nudijo podporo vskupinjevanju (konsolidiranju) računovodskih podatkov v računovodskih izkazih. Skupinski računovodski izkazi so sestavljeni na podlagi posamičnih računovodskih izkazov vskupinjenih podjetij z ustreznimi vskupinjevalnimi (konsolidacijskimi) popravki, ki niso predmet knjiženja v računovodskih razvidih vskupinjenih podjetij. Konsolidacija se pripravi tako, da podjetje s posebnim dovoljenjem od izbranih odvisnih podjetjih prebere knjižbe, ki datumsko ustrezajo kriteriju za pripravo konsolidiranega računovodskega izkaza.

Vsebinske podrobnosti
Servis

Servis
Servisne funkcionalnosti so namenjene podjetjem, ki v okviru svojega poslovanja opravljajo tudi servisno dejavnost ali dajejo za prodane izdelke garancijo.

Značilno za servis je, da morajo biti prometi prevzemov in izdaj izravnani. Kolikor kosov smo prejeli, moramo tudi izdati, zamenjati z drugimi ali zapreti z izdanimi oz. prejetimi dobropisi in obratno. Zato je za servisno dejavnost preddefinirano Skladišče reklamacij, na katerem vodimo zalogo količinsko in vrednostno.

Za spremljanje reklamacij kupcev imamo v programu na voljo tudi Servisni nalog, kjer na enem mestu v servis prevzamemo reklamirano blago, ga po popravilu izdamo nazaj, zamenjamo z drugim izdelkom ali zapremo z dobropisom. Program ob prevzemu reklamiranih izdelkov v servis tudi preverja, ali je kupec res kupil neki izdelek pri nas, s katerim dokumentom in ali je izdelek še v garanciji. Ob tem imamo glede na to, ali so artikli še v garanciji ali ne, v programu možnost zaračunljivega ali nezaračunljivega vračila reklamiranih izdelkov kupcu.

Spremljanje reklamacij dobaviteljem, torej izdelkov, ki jih pošljemo dobaviteljem nazaj v reklamacijo, pa poteka preko dokumentov izdaje reklamiranih izdelkov dobavitelju, ki jih nato prejmemo nazaj s prevzemom oz. v primeru prejetega dobropisa s strani dobavitelja reklamacijo zapremo.

Pregled odprtih oz. zaprtih reklamacijskih zahtevkov tako kupcev kot dobaviteljev in njihovo vsebino pa najdemo v obračunu servisa.

Vsebinske podrobnosti
Kadrovska evidenca

Kadrovska evidenca
Posebna pozornost je v PANTHEON-u namenjena upravljanju kadrov, ki so pogosto zanemarjeno področje poslovne informatike. Jedro predstavlja personalna mapa kadrov. Na tem mestu je mogoče voditi različne evidence o delavcih rezidentih ali nerezidentih, pa naj bodo redno zaposleni, honorarno, študentje, vajenci ali pa že nekdanji zaposleni v podjetju.

Za vsakega zaposlenega sestavimo personalno mapo, kamor vnesemo njegove osebne podatke ter podatke o družinskih članih, podatke o preteklih delovnih razmerjih, gradimo zgodovino delavčevega gibanja v podjetju, spremljamo podatke o delovni dobi, beneficirani delovni dobi, delovni dobi za dopust, zgodovino delavčevega koriščenja dopusta in drugih odsotnostih, podatke o pripadajočem dopustu za posamezno leto, zdravniških pregledih ter druge obvezne podatke v skladu z Zakonom VZD, podatke o doseženi izobrazbi in šolanjih ter povezane stroške.

V modulu Kadri predstavljajo poseben sklop podatki o plači zaposlenega, podatki o delavčevem vstopu v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ter podatki o plačilu premij, o članstvu v sindikatih in plačilu članarin, delovni čas zaposlenega …, ki jih pozneje uporabimo povsod v programu.

Za namen zaposlovanja obstaja modul, ki omogoča spremljanje razpisov za delovna mesta. Na te razpise se prijavljajo kandidati, ki lahko ostanejo v naši bazi kot iskalci zaposlitve na nadaljnjih razpisih. Na osnovi opravljenih razgovorov opravimo ocenjevanje in izberemo ustreznega kandidata. Pozneje se ti podatki enostavno prenesejo v personalno mapo.

Za varovanje osebnih podatkov je poskrbljeno, saj lahko dostop do zaupnih podatkov zaprete z avtorizacijskim mehanizmom.

Vsebinske podrobnosti

Pokličite (01) 252 89 50

Pokličite naše svetovalce in skupaj boste izbrali primerno rešitev za optimizacijo poslovnih procesov v vašem podjetju!

prodaja@datalab.si